İşsizlik yardımı çalışma isteği olana ödenecek

Yoksullara verilen nakdi yardımlar “işsizlik yardımı”na dönüştürülüp, çalışma isteği olanlara ödenecek. İşsizlik Sigortası Fonu daha kolay ulaşılır hale gelecek, işten atılan gençler düşük primle bile maaşa bağlanacak.

İşsizlik yardımı çalışma isteği olana ödenecek
 Ça­lı­şa­bi­lir du­rum­da­ki yok­sul va­tan­daş­la­ra ve­ri­len nak­di yar­dım­lar “İş­siz­lik Yar­dı­mı­”na dö­nüş­tü­rü­lü­yor. Bu yar­dı­mın İş­siz­lik Si­gor­ta­sı Fo­nu­’n­dan kar­şı­lan­ma­sı da gün­de­me gel­di.

Ye­ni dü­zen­le­mey­le şart­la­rı tut­ma­dı­ğı için Fo­n’­dan ya­rar­la­na­ma­yan 2 mil­yon 825 bin iş­si­ze ‘ö­de­ne­k’ ye­ri­ne ‘yar­dı­m’ adı al­tın­da des­tek sağ­lan­ma­sı plan­la­nı­yor.

He­def önem­li de­ği­şik­lik

Res­mi Ga­ze­te­’de ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe gi­ren "Ulu­sal İs­tih­dam Stra­te­ji"nde, yok­sul­la­ra ya­pı­la­cak yar­dım­lar­la İş­siz­lik Si­gor­ta­sı Fo­nu­’n­dan ya­rar­lan­ma ko­şul­la­rın­da önem­li de­ği­şik­lik­le­rin ya­pı­la­ca­ğı bil­gi­si yer al­dı.

Ko­şul­lu ve sü­re­li iş­siz­lik

Stra­te­jiy­le yok­sul ai­le­ler­de­ki ça­lı­şa­bi­lir du­rum­da­ki iş­siz­le­rin mes­lek sa­hi­bi­ne dö­nüş­tü­rü­lüp yok­sul­luk­tan kur­ta­rıl­ma­sı he­def­le­ni­yor. Ye­ni is­tih­dam yön­te­mi, ça­lış­ma az­mi ve is­te­ği ol­ma­yan yok­sul­la­ra ya­pı­lan yar­dım­la­rın azal­tıl­ma­sı­nı ön­gö­rü­yor. Stra­te­ji­ye gö­re mev­cut du­rum­da ça­lı­şa­bi­lir yok­sul­la­ra ve­ri­len nak­di yar­dım­lar iş­siz­lik yar­dı­mı adı al­tın­da ve ça­lış­ma­yı teş­vik ede­cek şe­kil­de şart­lı ola­rak ve­ril­me­ye baş­la­na­cak.

Bu amaç­la il­gi­li ya­sa­lar de­ğiş­ti­ri­le­rek muh­taç du­rum­da­ki ha­ne­ler­de ça­lı­şa­bi­lir du­rum­da an­cak iş­siz olan ki­şi­le­re İŞ­KUR ta­ra­fın­dan su­nu­lan ak­tif is­tih­dam hiz­met­le­ri­ne ka­tıl­ma­la­rı ko­şu­luy­la be­lir­li sü­re­ler­le ‘İş­siz­lik Yar­dı­mı­’ ve­ri­le­cek. İs­tih­dam hiz­met­le­ri­ne ka­tıl­mak is­te­me­yen­le­re ise yar­dım ya­pıl­ma­ya­cak.

Daha uzun süre imkanı

Fon mev­zu­atın­da ya­pı­la­cak de­ği­şik­lik­le­re iliş­kin ipuç­la­rı­nın ve­ril­di­ği stra­te­ji­de, iş­siz­lik öde­ne­ği sü­re­si­nin, ulu­sal dü­zey­de­ki yıl­lık iş­siz­lik oran­la­rı­na du­yar­lı ha­le ge­ti­ri­le­cek şe­kil­de ye­ni­den be­lir­le­ne­ce­ği be­lir­til­di. Bu amaç­la, iş­siz­lik oran­la­rın­da ar­tı­şın gö­rül­me­ye baş­la­dı­ğı dö­nem­ler­de öde­ne­ğin da­ha uzun sü­re­ler­le ve­ri­le­bi­le­ce­ği be­lir­ti­li­yor.

Gençler daha az primle ödeneğe kavuşacak

Dü­zen­le­me kap­sa­mın­da, bu­gü­ne ka­dar yo­ğun eleş­ti­ri alan İş­siz­lik Si­gor­ta­sı Fo­nu­’n­dan ya­rar­lan­ma ko­şul­la­rı da yu­mu­şa­tı­la­cak.
Bu kap­sam­da İş­siz­lik Si­gor­ta­sı hak ka­zan­ma ko­şul­la­rı, öde­me mik­ta­rı ve sü­re­si, uzun sü­re­li iş­siz­ler­le yük­sek iş­siz­lik ris­kiy­le kar­şı kar­şı­ya olan özel po­li­ti­ka ge­rek­ti­ren grup­lar dik­ka­te alı­na­rak ye­ni­den dü­zen­le­ne­cek.

Özel po­li­ti­ka ge­rek­ti­ren ke­sim­le­rin kim­ler ol­du­ğu stra­te­ji­de açık­la­nır­ken, “Ör­ne­ğin ye­ter­li iş tec­rü­be­si­ne sa­hip ol­ma­yan genç­le­rin prim öde­me gün sü­re­le­ri­ni ta­mam­la­ya­ma­ma­la­rı se­be­biy­le iş­siz­lik öde­ne­ğin­den ya­rar­la­na­ma­mak­ta­dır­la­r” de­nil­di.

ERDOĞAN SÜZER - BUGÜN GAZETESİ

SİVİL HABER

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2014, 13:39
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner309

banner225

banner209