Mustafa Demir’in İlanları Toplatılacak mı?

Saadet Partisi Fatih İlçe Başkanlığı, Fatih belediye başkanı Mustafa Demir’in Fatih’teki ilan panolarına asılan ilanlarının kaldırılması için İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu.

Mustafa Demir’in İlanları Toplatılacak mı?

Mustafa Demir’in İlanları Toplatılacak mı?

Saadet Partisi Fatih İlçe Başkanlığı, Fatih belediye başkanı Mustafa Demir’in Fatih’teki ilan panolarına asılan ilanlarının kaldırılması için İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’in astırdığı afişlerin, pankartların, duvar ilanlarının, billboard ve sair tanıtım malzemelerinin 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 61. Maddesi ve Yüksek Seçim Kurulunun 30/11/2013 tarih ve 2013/554 sayılı kararının H ve I maddelerindeki hükümlere aykırı olduğu gerekçesiyle toplatılmasını talep eden Saadet Partisi Fatih İlçe Başkanlığı şu beyanlarda bulundu;

“ Bilindiği gibi 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 61. maddesi de dikkate alınarak seçim propaganda yasaklarının belirlendiği Yüksek Seçim Kurulunun 30/11/2013 tarih ve 2013/554 sayılı kararının ( H ) ilan ve reklam yerleri başlığı altında ilan ve reklam yerleri ile ilgili düzenlemelere ve uyulması gereken kurallara yer verilmiş, aynı kararın ( I ) ilan ve reklam yerleri ile ilgili yasaklar başlığı altında da ilan ve reklam yerleri ile ilgili yasaklar belirtilmiş ve (a) bendindeki '' seçimin başlangıç tarihi olan 01 Ocak 2014 Çarşamba gününden oy verme gününü takip eden gününe kadar siyasi partiler, bağımsız adaylar, herhangi bir kurum ya da kuruluş ya da vatandaşlar tarafından 298 sayılı Kanunda belirtilen yerlerin dışında siyasi ilan ve reklam içeren afiş poster pankart veya siyasi parti bayrağı gibi malzemelerin asılmasının yapıştırılmasının veya teşhirin yasak olduğu şeklindeki propaganda yasağı ile ilgili işlem yapma yetkisini seçimin başlangıç tarihi olan 01 Ocak 2014’ten 27 Şubat 2014’e kadar mülki makamlara son 30 gün içinde ise ilçe seçim kurullarına ait olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümden mülki makamların yapacakları işlemlerde serbest ve geniş takdir yetkisine sahip oldukları anlamı çıkarılmamalıdır. 30/03/2014 tarihinde yapılacak olan mahalli seçimlerde aday olan Mustafa Demir, dilekçemiz ekindeki fotoğraflardan da anlaşılacağı üzere Fatih Belediye Başkanlığı’nca hazırlanmış afişlerin, pankartların, duvar ilanları, billboard ve sair tanıtım malzemelerinin tamamında yer aldığı ve bu hususun propaganda yasakları kapsamında olduğu tartışmasızdır. Mülki makamların yapacakları işlemlerde YSK kararlarına ve genelgelerine göre hareket etmek zorunluluğu mevzuat gereğidir.

YSK’nın 30/11/2013 tarihli 2013/554 sayılı seçimlerde propaganda serbestliği ve süresi ile ilgili uyulması gereken usul ve esaslara ilişkin kararının ''SONUÇ'' bölümünün (I ) maddesinin ( a ) bendine aykırı olduğundan, mevcut pankartların, duvar ilanları, billboard ve sair afiş ve ilanların derhal kaldırılması talep ediyoruz. Dilekçemize rağmen bahsi geçen mevzuata aykırı afiş, ilan ve sair tanıtım malzemelerin kaldırılmadığı, kaldırılmasının gerektiği halde kaldırma işlemlerini yapmayanlar hakkında gerekli yasal takibata geçilmesi için seçim kurul Başkanlığınızın tarafımızca bilgilendirilmesi ve seçim kurul başkanlığınız tarafından gereğinin yapılması hususunu içeren taleplerimizin sunulmasından ibarettir. “

Saadet Partisi Fatih İlçe Başkanlığı itiraz dilekçesinin ekinde Fatih’te 91 noktada tespit ettiği mevzuata aykırı ilan, pankart ve afişlerin resimlerini de ekledi. Şimdi İlçe Seçim Kurulu’nun vereceği karar merakla bekleniyor.


Karar No : 554 
Karar Tarihi : 30/11/2013 

2972 sayılı Mahalli dareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve htiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 

8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “Mahalli idareler seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim 
döneminin besinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin baslangıç tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü 
oy verme günüdür.” hükmüne istinaden, mahalli idareler seçimleri 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacaktır. 
Bilindigi üzere, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 79. maddesi; “Seçimlerin baslamasından bitimine 
kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlügü ile ilgili bütün islemleri yapma ve yaptırma” görevi genel 
olarak Yüksek Seçim Kuruluna verilmis, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanun’un 49 -66. maddelerinde seçim propagandası ve yasaklar gösterilmistir. 

Yukarıdaki kanun hükmünde açıkça belirtildigi üzere; mahalli idareler seçimlerinin baslangıç tarihi 01 
Ocak 2014 Çarsamba günü, oy verme günü ise 30 Mart 2014 Pazar günü oldugundan, bu seçimlerde 
seçim propagandasının baslangıç tarihi, 298 sayılı Kanun’un 49. maddesinin son fıkrası uyarınca 20 Mart 
2014 Persembe gününe rastlamaktadır. 

Anılan hükümlere göre, seçimin ve seçim propagandasının baslangıç tarihlerinden itibaren kanunen 
yasak olan konular hakkında karar verilmesi amacıyla Kurulumuzun 14/9/2013 tarih, 2013/374 sayılı kararı 
ile olusturulan Komisyon yaptıgı çalısmaları tamamlayarak konu hakkında düzenledigi karar taslagını 
Kurulumuza sunmuş olmakla, konu incelenerek; 

GEREG. 
GÖRÜSÜLÜP DÜSÜNÜLDÜ: 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 127. ve 2972 sayılı Mahalli dareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve 

htiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “Mahalli idareler 
seçimleri beş 
yılda bir yapılır. Her seçim döneminin besinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin baslangıç 
tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür.” hükmüne istinaden, mahalli idareler 
seçimleri 30 Mart 2014 Pazar günü yapılacaktır. 
Mahalli idareler seçimlerinin baslangıç tarihi 1 Ocak 2014 Çarsamba, seçim propagandası 
serbestliginin baslangıç tarihi ise 20 Mart 2014 Persembe günüdür. 

Anayasa’nın 79. maddesiyle; seçimlerin baslamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde 
yönetimi ve dürüstlügü ile ilgili bütün islemleri yapma ve yaptırma seçim süresince ve seçimden sonra 
seçim konuları ile ilgili bütün yolsuzlukları, sikâyet ve itirazları inceleme ve kesin karara baglama ... görev 
ve yetkisi Yüksek Seçim Kuruluna verilmis, anılan madde diger seçim kurullarının görev ve yetkilerinin de 
kanunla düzenlenecegini hüküm altına almıstır. 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 60/10. maddesiyle, 
sehir dısında karayolu kenarında bulunan sabit ilân ve reklam yerlerini, aynı maddede gösterilen usul ve 
esaslarla belirleyip tahsis etme yetkisi il seçim kurullarına verilmiş olup, il seçim kurullarının bu yetkilerini 
gerektiginde yetkili ilçe seçim kurullarına devredilebilecekleri öngörülmüstür. 

298 sayılı Kanun’un 20. maddesiyle de, ilçe çevresinde seçimin düzenle yürütülmesini saglamak için 
gereken bütün tedbirleri alma yetki ve görevi ilçe seçim kurullarına verilmistir. 

Yukarıda deginilen mevzuat hükümlerine göre; belirlenen seçimin baslangıç tarihi ile birlikte seçim 
islemleri ve seçim süreci islemeye basladıgından, oy verme gününe kadar olan bu süreçte ilgililerce 
uyulması gereken esaslar ile seçim yasaklarının belirlenmesi zorunluluk arz etmektedir. 

298 sayılı Kanun’un 49. maddesinde; propaganda serbestligi ve süresinin, oy verme gününden 
önceki onuncu günün (20 Mart 2014) sabahı baslayacagı ve oy verme gününden önceki günün (29 Mart 
2014) saat 18.00’inde sona erecegi belirtilmis, bu serbestlik ve süreye getirilen sınırlamalar da yine aynı 
Kanun’un 49 ilâ 66. maddeleri arasında düzenlenmistir. 

Açıklanan bu düzenlemelere göre, seçim sürecinde uygulanacak esasların kamuoyuna duyurulması 
gerekmektedir. 

S ON U Ç: 

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve açıklamalar çerçevesinde; seçimlerde propaganda 
serbestligi ve süresi ile ilgili uyulması gereken usul ve esaslar asagıdaki biçimde düzenlenmistir. 

I-SEÇMN BASLANGIÇ TARHNDEN TBAREN (1 Ocak 2014); 

A) Açık yerlerde propaganda; (1 Ocak 2014 ) -(29 Mart 2014) 

a) Seçim zamanında, genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ile 
ilçe seçim kurullarınca gösterileceklerden baska meydanlarda toplu olarak sözlü propaganda yapılmasının 
yasak olduguna (298/50-1), 

b) lçe seçim kurullarınca, gidis-gelisi bozmayacak ve pazarların kurulmasına engel olmayacak 
surette toplantıların genel olarak yapıldıgı ve varsa elektrik tesisatı olan yerleri seçmek suretiyle hangi 
meydanlarda toplu olarak sözlü propaganda yapılabileceginin tespit edilmesine (298/50-2), 

Siyasi partilerin toplu olarak sözlü propaganda yapmak için müracaatları üzerine, toplantı, meydan, 
gün, sıra ve saatlerinin ilçe seçim kurullarınca ad çekme ile belirlenip, ilgililerine tebliğ 
edilmesine ve bagımsız adaylar için de aynı suretle haftada bir günün ayrılmasına (298/50-3), 

c) Oy verme gününden önceki onuncu gün olan 20 Mart 2014 Persembe günü sabahından, oy 
verme gününden önceki 29 Mart 2014 Cumartesi günü saat 18.00’e kadar olan propaganda serbestligi 
süresinde denetim ve gözetim yetkisinin ilçe seçim kurullarında, 20 Mart 2014 tarihinden önceki 
zamanlarda ise yetkinin mülki idare amirlerinde olduguna, 

d) Açık yerlerde, günesin batmasını müteakip ikinci saatin sonundan, günesin dogmasına kadar 
toplu olarak sözlü propaganda yapılamayacagına (298/50-4), 

B) Kapalı yerlerde propaganda; (1 Ocak 2014) -(29 Mart 2014) 

a) Seçime katılan siyasi partiler veya bagımsız adaylar adına kapalı yer toplantısı yapılabilecegine 
(298/51-1), 

Kapalı yer toplantısı yapmak isteyenlerin, üç kisilik bir heyet kurmak suretiyle en yakın zabıta amir 
veya memuruna haber vermeleri gerektigine, Köylerde, muhtara veya vekiline haber verilmesinin yeterli
olduguna (298/51-2), 

Heyetin, toplantının düzenini saglamak, kanunlara karsı hareketleri, edep törelerine aykırı veya
suç islemeye kıskırtıcı mahiyet tasıyan söz veya fiilleri önlemekle görevli bulunduguna (298/51-3), 

Yukarıdaki düzenlemeye aykırı bir durum baş gösterdiginde, heyetin, bunu önlemeye çalısarak, 
gerekirse zabıtayı çagırması gerektigine (298/51-4), 

Heyetin, toplantıda hazır bulunanlardan söz alacak olanları tayin ve tahdit edebilecegine (298/51-5), 

Bu toplantılarda yapılacak konusmaların, 298 sayılı Kanun’un hoparlörle propaganda esaslarını 
düzenleyen 56. maddesi hükmü saklı kalmak üzere, günesin batmasını müteakip ikinci saatin sonuna 
kadar hoparlörle binanın dısındaki açık alanlara da verilebilecegine (298/51-6, 56-1, 50-son), 

Kapalı yer toplantılarına, toplantıyı idare eden heyetin istegi veya yetkili seçim kurullarının kararı 
olmadıkça zabıta amir ve memurlarının, muhtar ve ihtiyar meclislerinin, hiçbir surette müdahale 
edemeyeceklerine (298/51-7), 

b) Mabetlerde, okullarda, kısla, karargâh, ordugâh gibi, askeri bina ve tesislerle askeri mahfillerde 
ve kamu hizmeti görülen diger yerlerde kapalı yer toplantısı yapılamayacagına (298/51-son), 

C) Seçim büroları; (1 Ocak 2014) -(29 Mart 2014) 

a) Seçimin baslangıç tarihinden itibaren seçime katılan siyasi partiler ve bagımsız adayların, 
katıldıkları seçim çevrelerinde seçim çalısmalarını yürütmek üzere seçim büroları açabileceklerine, 

Ancak; Devlet ve diger kamu tüzel kisileri ve bunlara baglı kuruluslara, Devletin ve diger kamu tüzel 
kisilerinin dogrudan dogruya ya da dolaylı olarak katıldıgı tesebbüs ve ortaklıklara, özel gelir kaynakları ve 
özel imkânları kanunla saglanmış kamu yararına çalısan derneklere ve Devletten yardım saglayan ve vergi 
muafiyeti olan vakıflara, kamu kurumu niteligindeki meslek kurulusları ile üretici birlikleri, kooperatif birlikleri, 
bankalar ve sendikalara ait bina ve tesislerin seçim bürosu amacıyla kullanılamayacagına (298/51-A-1), 

Seçim bürosunun; siyasi partilerin il veya ilçe baskanlıkları ile bagımsız adayların, büronun adresini 
ve en az bir sorumlusunun kimlik ve iletisim bilgilerini içeren bildirimi seçimin baslangıç tarihi olan 1 Ocak 
2014 Çarsamba gününden, propaganda serbestliginin baslangıç tarihinden önceki 19 Mart 2014 
Çarsamba günü mesai saati sonuna kadar mahallin en büyük mülki amirine, propaganda serbestligi 
süresinin baslamasından (20 Mart 2014 Persembe) sonra ise, ilçe seçim kuruluna verilmesiyle açılmış 
sayılacagına, bildirim suretiyle açılan seçim bürolarının listesinin, mahallin en büyük mülki amirlikleri 
tarafından ilçe seçim kurullarına gönderilmesi gerektigine (298/51-A-2 ), 

Açılma sartlarını tasımayan seçim bürolarının ilgilisine, bu eksikliklerin tamamlanması için üç günlük 
süre verilecegine, bu süreye uyulmaması halinde büroların, sartları tamamlanıncaya kadar mülki amirlerce 
kapatılacaklarına (298/51-A-3), 

Propaganda serbestligi döneminde ilçe seçim kurullarına yapılan basvurularda eksiklikler tamamlanmaz
ise ilçe seçim kurulunun seçim bürosunun kapatılması yolundaki bildirimi üzerine bu islemin 
mülki amirlerce yerine getirilmesine, 

b) Diger seçim faaliyetleri saklı kalmak üzere, seçim bürolarında görüntülü ve sesli propaganda 
yapılabilecegine, ancak, seçim bürolarında yapılacak sesli yayınlarda çevresel gürültü ile ilgili mevzuat 
hükümlerine uyulması gerektigine (298/51-A-4), 

c) Seçim bürolarının, saat:09.00'dan 23.00'e kadar halka açık faaliyette bulunabileceklerine (298/51A-
son), 

d) Seçim bürolarındaki ilân ve reklam malzemelerinin 29 Mart 2014 Cumartesi günü saat 18.00’de 
kaldırılacagına, seçim bürolarının faaliyetlerinin de bu tarihte son bulacagına, 

D) Basın iletisim araçları ve internette propaganda; (1 Ocak 2014) -(29 Mart 2014) 

Seçime katılan siyasi partiler ve bagımsız adayların, seçimin baslangıç tarihi olan 1 Ocak 2014 
Çarsamba gününden, oy verme günü öncesi 29 Mart 2014 Cumartesi günü saat 18.00’e kadar; 

a) Yazılı basında ilân ve reklam yoluyla veya internet sitesi açmak suretiyle sözlü, yazılı ve 
görüntülü propaganda yapabileceklerine (298/55-B-1), 

b) Vatandasların elektronik posta adreslerine, tasınabilir ya da sabit telefonlarına görüntülü, sesli 
veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılmasının yasak olduguna (298/55-B-2), 

Ancak, siyasi partilerin kendi üyelerine sesli, görüntülü veya yazılı mesajları gönderebileceklerine 
(298/55-B-2), 

c) Oy verme gününden önceki on gün içinde; (20 Mart 2014) -(29 Mart 2014) 

Yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile 

Kamuoyu arastırmaları, 

Anketler, 

Tahminler, 

Bilgi ve iletisim telefonları yoluyla mini referandum, 

gibi adlarla, bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandasın oyunu 
etkileyecek biçimde yayın ve herhangi bir surette dagıtımının yapılmasının yasak olduguna, 

Bu sürenin dısında yapılacak kamuoyu arastırmaları, anketler, tahminler ve mini referandum gibi 

yayınlarda; tarafsızlık, gerçeklik ve dogruluk ilkelerine uyulmasında zorunluluk bulunduguna, 

Tarafsızlıktan kastedilen amacın, tek yönlü ve taraf tutan yayınların yapılmamasını, seçime katılan 
siyasi partiler arasında fırsat esitliginin gözetilmesini, yayınların dogru, gerçek olgu ve esaslara 
dayandırılmasını saglamak olduguna, 

Kamuoyu arastırmaları ve anketlerin yayınlanması sırasında, arastırmanın hangi kuruluş tarafından 
yapıldıgının, denek sayısının, arastırmanın kim tarafından finanse edildiginin açıklanması gerektigine 
(298/55-B-3), 

Yukarıda açıklanan kurallara aykırılıgın tespiti halinde; ilgisi itibariyle konunun Cumhuriyet 
Bassavcılıklarına, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna, Bilgi Teknolojileri ve letisim Kurumuna bildirilmesine, 

E) Hoparlörle propaganda; 

a) Seçim takviminin baslangıç tarihi olan 1 Ocak 2014 Çarsamba gününden, seçim 
propagandasının sona erdigi 29 Mart 2014 Cumartesi günü saat 18.00’e kadar halkın huzur ve rahatını 
bozmamak kosuluyla açık yerlerde, günesin batmasını müteakip ikinci saatin sonuna kadar hoparlörle 
propagandanın serbest olduguna (298/56-1, 50/son), 

Ancak; baska bir siyasi parti veya bagımsız aday adına açık ya da kapalı yer toplantısı yapılan 
saatlerde, bu toplantıların yapıldıgı yer ve binalardan isitilecek ve bu toplantıları rahatsız edecek biçimde 
hoparlörle propaganda yapılamayacagına (298/56-1), 

b) lçe seçim kurullarının, kendiliginden veya siyasi partilerin istekleri üzerine mahallin özelliklerini 
göz önünde tutarak hoparlörle yayının, yerini, zamanını, süresini ve diger sartlarını tespite yetkili olduklarına 
(298/56-2), 

Siyasi partilerin istemeleri halinde, ilçe seçim kurulunun düzenleyecegi programa göre varsa 
belediye hoparlörlerinden bedeli karsılıgında esit surette faydalanabileceklerine (298/56-son), 

F) Propaganda amaçlı yayın ve malzeme dagıtımı; 

Seçime katılan siyasi partiler ve adayların, seçimin baslangıç tarihi olan 1 Ocak 2014 Çarsamba 
gününden seçim propaganda süresinin son günü olan 29 Mart 2014 Cumartesi günü saat 18.00’e kadar, 
kendilerini tanıtıcı nitelikte brosür, el ilânları, parti bayragı, poster, afiş veya ses ve görüntü
içeren CD, DVD gibi her türlü yayını dagıtmakta serbest olduklarına, belirtilen yayın veya
malzemeleri dagıtacak kimselerin on sekiz yasını doldurmuş bulunmaları gerektigine (298/57-1 -son), 

Ancak; siyasi partiler ve adayların, yukarıda sayılanlar dısında herhangi bir hediye ve esantiyon 
dagıtmalarının, dagıttırmalarının veya bunları üçüncü kisiler ya da kurum ve kuruluslar aracı kılınmak 
suretiyle dagıtılmasının yasak olduguna (298/57-1), 

Siyasi partilerin ve adayların, halkın huzur ve refahını bozmamak, yaya ve tasıt trafigini 
engellememek kosuluyla önceden izin almaksızın stand açabileceklerine, bu konuda çıkabilecek 
uyusmazlıkların çözümünde ilçe seçim kurullarının yetkili olduguna, 

G) Propaganda yayınlarına iliskin yasaklar; 

a) Propaganda için kullanılan el ilânları ve diger her türlü matbuat üzerinde Türk Bayragı ve dini 
ibarelerin bulundurulamayacagına (298/58-1), 

b) Siyasi partiler ve adayların, yapacakları propagandalarda, Türkçe kullanmalarının esas olduguna 
(298/58-2; 2820/43-3, 81-c), 

H) lân ve reklam yerleri; (1 Ocak 2014)-(29 Mart 2014) 

a) Siyasi partiler ve adayların, seçim bürolarına, seçimin baslangıç tarihi olan 1 Ocak 2014 
Çarsamba gününden, seçim propaganda süresinin son günü olan 29 Mart 2014 Cumartesi günü saat 
18.00’e kadar, parti bayragı, afis, poster, pankart ve benzeri malzemelerini asabileceklerine veya 
yapıstırabileceklerine (298/60-1), 

Siyasi partilerin, sayılan malzemeleri genel merkez, il, ilçe ve belde binalarına her zaman asmakta 
ve yapıstırmakta serbest olduklarına (298/60-1), 

b) Siyasi partiler ve adayların, seçimin baslangıç tarihi olan 1 Ocak 2014 Çarsamba gününden 
propaganda süresinin son günü olan 29 Mart 2014 Cumartesi günü saat 18.00’e kadar, açık veya kapalı 
yer toplantıları ile tasıtlarında; parti bayragı, afis, poster, pankart ve benzeri ilân ve reklam malzemelerini 
serbestçe kullanabileceklerine (298/60-2), 

Miting günü, miting alanı çevresindeki güzergâhlarda, toplantı süresinin bitimine kadar bu 
malzemelerin yine serbestçe kullanılabilecegine (298/60-3), 

c) Propaganda ilân ve reklam malzemelerinin, yukarıda sayılan yerler dısında, ancak ilçe seçim 
kurullarınca gösterilecek yerlere, asagıdaki fıkralarda belirtilen usul ve esaslara göre asılabilecegine ve 
yapıstırılabilecegine (298/60-4), 

aa) Seçime katılan siyasi partiler ve bagımsız adayların, oy verme gününden önceki otuzuncu gün 
olan 28 Subat 2014 Cuma gününden itibaren, kendilerini tanıtıcı poster, parti bayragı, ilân, pankart veya afiş 
gibi malzemeleri asmak veya yapıstırmak amacıyla, o seçim çevresi içerisinde, belediyelerce dogrudan 
kullanılan ve ilçe seçim kurullarınca belirlenen sabit ilân ve reklam yerlerinden süresi, sayısı ve ücreti esit 
olmak sartıyla yararlanabileceklerine (298/60-5), 

bb) Seçim zamanı dısında ücretsiz olarak isteklisine tahsis edilen ilân ve reklam yerleri için ücret 
talep edilemeyecegine, bu yerlerin siyasi partiler ve bagımsız adaylar arasında esit olarak 
paylastırılacagına (298/60-5), 

cc) Belediyelerin izni ile özel kisi ve kuruluslar tarafından kurulan veya belediyelere ait olup da özel 
kisi ve kuruluslara kiraya verilen sabit ilân ve reklam yerlerinin, bu kisi ya da kuruluslar tarafından siyasi 
propaganda amacıyla kullandırılabilmesi için bu hususta yapılacak basvuru üzerine, söz konusu yerlerin ilçe 
seçim kurullarınca yukarıda belirtilen kurallara göre tahsis edilmesi gerektigine (298/60-6), 

çç) lçe seçim kurulunca, o seçim çevresi içindeki ticari amaçlı sabit ilân ve reklam yerlerinin, oy 
verme gününden önceki kırkıncı gün olan 18 Subat 2014 Salı gününe kadar belirlenerek, seçime katılan 
tüm siyasi partiler ile bagımsız adaylara yazılı olarak bildirilmesine ve siyasi partiler ve bagımsız adayların, 
bildirimden itibaren üç gün içinde yararlanmak istedikleri ilân ve reklam yerlerini ve süresini yazılı olarak ilçe 
seçim kuruluna iletmelerinin icap ettigine (298/60-7), 

dd) lçe seçim kurulu tarafından, basvuruda bulunan siyasi parti ve bagımsız adaylar arasında 
tahsisin aynı kurallar çerçevesinde yapılmasına (298/60-8), 

ee) Aynı ilân ve reklam yerleri için birden fazla siyasi parti ve bagımsız adayın talepte bulunması 
halinde ilçe seçim kurulunun, ilgilileri aynı anda davet ederek son tercihlerini yazılı olarak bildirmelerini 
istemesine, ilgili siyasi parti veya bagımsız adaylar arasında, anlasma saglanamaması durumunda, ilân ve 
reklam yerlerinin, ad çekme islemi yapılarak esit süre, sayı ve ücret karsılıgında tahsis edilmesine, ad 
çekme isleminin, birden fazla istekte bulunulan her bir ilân ve reklam yeri için propaganda süresinin 
tamamının, istekli sayısına bölünmek suretiyle esit olarak belirlenmesine (298/60-9), 

ff) Sehir dısında karayolları kenarında bulunan sabit ilân ve reklam yerlerinin de aynı yöntemle 
belirleme ve tahsis etme yetkisinin il seçim kurulunda olduguna, ancak il seçim kurulunun bu yetkisini, yetkili 
ilçe seçim kuruluna devredebilecegine (298/60-10), 

gg) Ad çekme isleminden sonra ilân ve reklam yerlerinden yararlanmak istemedigini il veya ilçe 
seçim kuruluna yazılı olarak bildiren siyasi parti ve bagımsız aday için ayrılan yerlerin, basvuruda bulunan 
diger siyasi parti veya bagımsız adaya tahsis edilebilecegine (298/60-11), 

 gg) Bu tahsis islemi yapılırken siyasi partiler ve bagımsız adaylar arasındaki fırsat esitliginin 
gözetilmesinin esas olduguna, 

d) 298 sayılı Kanun’da yasaklanan yerler dısında, kamuya açık alanlara yerlestirilmiş 
görüntülü ilân 
ve reklam yapmaya uygun sabit dijital reklam panoları vasıtasıyla da görüntülü propaganda 
yapılabilecegine, 

Ancak, yukarıda belirtilen araçlarla sesli propaganda yapılmasının yasak olduguna, 

Panoların, hangi gün ve saatlerde propagandalar için kullanılacagı seçim kurulları tarafından 
belirlendikten sonra bu süre içinde yapılacak propagandaların sıra ve süresi yukarıda (H – c) bölümünde 
belirtilen usule göre tespit edilerek, siyasi parti ve bagımsız adaylara tahsisinin yapılmasına (298/60-12), 

e) Vatandasların, oy verme gününden önceki otuzuncu gün olan 28 Subat 2014 Cuma gününden, 
propaganda süresinin bitim günü olan 29 Mart 2014 Cumartesi günü saat 18.00’e kadar, konutlarına, iş 
yerlerine veya tasıtlarına, siyasi partilere ya da adaylara ait bayrak, afiş veya poster gibi tanıtıcı malzemeleri 
asabileceklerine veya yapıstırabileceklerine, bu ilân ve reklâmların her türlü vergi ve harçtan muaf olduguna 
(298/60-13), 

Konut veya isyeri olarak kullanılmayan binalar ile iskâna açılmamış ya da insaat halindeki yapılara, 
siyasi partilere ve adaylara ait bayrak, afiş veya poster gibi tanıtıcı malzemelerin asılamayacagına ve 
yapıstırılamayacagına, 

Seçim propaganda süresinin son günü olan 29 Mart 2014 Cumartesi günü saat 18.00’den sonra, 
ilân ve reklam malzemelerinin siyasi partilerin genel merkez, il, ilçe ve belde binaları haricinde asılmasının, 
yapıstırılmasının ve teshirinin yasak olduguna (298/60-14), 

I) lân ve reklam yerleri ile ilgili yasaklar; (1 Ocak 2014) – (30 Mart 2014) 

a) Seçimin baslangıç tarihi olan 1 Ocak 2014 Çarsamba gününden oy verme gününü takip eden 
güne kadar siyasi partiler, bagımsız adaylar, herhangi bir kurum veya kuruluş ya da vatandaslar tarafından, 
298 sayılı Kanun’da belirtilen yerlerin dısında, siyasi ilân ve reklam içeren afis, poster, pankart veya siyasi 
parti bayragı gibi malzemelerin asılmasının, yapıstırılmasının veya teshirinin yasak olduguna, 

Aksi halde, bu ilân ve reklamların kaldırılacagına, masraflarının da ilgilisinden tahsil edilecegine, 
Belirtilen yasaklarla ilgili islem yapma yetkisinin; 

-Seçimin baslangıç tarihi olan 1 Ocak 2014 Çarsamba gününden 27 Subat 2014 Persembe günü 
saat 24.00’e kadar mülki makamlara, 

-Son otuz gün içinde (28 Subat 2014 – 29 Mart 2014) ise ilçe seçim kurullarına ait olduguna, 

Belediyelerin; bu Genelge’de belirtilen yetkili mercilerin istemi üzerine bu Genelge hükümlerine 
aykırılıkların giderilmesi için gerekli olan araç, gereç ve personeli saglamakla yükümlü bulunduguna 
(298/61-1), 

b) Seçimin baslangıç tarihi olan 1 Ocak 2014 Çarsamba gününden, oy verme gününü takip eden 
güne kadar sehir içi veya sehir dısında, toplu tasıma amacıyla kamu hizmetlerinde kullanılan hava, kara, 
deniz ve raylı sistem tasıtlarında yer alan reklam yerleri ve araçlarında, siyasi propaganda içeren her türlü 
yayın yapılmasının yasak olduguna, 

Toplu tasıma araçlarına tahsis edilmiş üstü kapalı duraklar ile yolcuların inip bindigi kapalı alanlarda 
da yukarıda belirtilen kuralın geçerli olduguna, 

lçe seçim kurullarının, yukarıda zikredilen yasaklara uyulmasının temini için seçimin baslangıç 
tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar mülki makamlar aracılıgıyla gerekli denetimi 
yapabileceklerine (298/61-2), 
) Matbua dagıtımı; (1 Ocak 2014)-(29 Mart 2014) 
a) El ilânı mahiyetindeki matbuaları dagıtacak kimselerin seçme yeterligini haiz olmaları gerektigine 
(298/62-1), 

b) Devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyelerle bunlara baglı daire ve müesseseler, 
iktisadi devlet tesekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diger kamu tüzel 
kisiliklerinde memur ve hizmetli olarak çalısanların ilân dagıtamayacaklarına (298/62-2), 

J) Seçim süresince yapılamayacak isler; 

a) 298 sayılı Kanun’un 62. maddesinde sayılanlarla, kamuya yararlı dernekler ve bunlarda görev 
almış 
bulunan memur ve hizmetlilerin seçimlerde de tarafsızlıklarını korumak zorunda olduklarına (298/631), 


b) (a) fıkrasında yazılı olanların, seçim süresince; 

aa) Siyasi partilere veya adaylara her ne nam altında olursa olsun bagış ve yardımlarda bulunmalarının, 

bb) Memur ve hizmetlileriyle her türlü araç, gereç ve imkânlarını siyasi bir partinin veya adayın 
emrinde veya herhangi bir siyasi faaliyette çalıstırmalarının, kullanmalarının veya kullandırmalarının, 

Yasak olduguna (298/63-2), 

c) Devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyelerle bunlara baglı daire ve müesseseler, 
iktisadi devlet tesekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diger kamu tüzel kisilikleri, 
umumi menfaatlere hâdim cemiyetler ve Bankacılık Kanunu’na tabi tesekküllerin, siyasi bir partinin lehinde 
veya aleyhinde veya vatandasın oyuna tesir etmek maksadıyla her türlü yayınlarda bulunmalarının yasak 
olduguna (298/62-2, 63-3) , 

d) Yukarıda (J-c) fıkrasında sayılanlar ile kamu yararına çalısan dernek ve vakıfların, seçmenin 
oyunu etkileyebilecek girisimlerde bulunamayacaklarına, 

Daha önce basılmış ve yayınlanmış yukarıda belirtilen mahiyetteki her türlü kitap, brosür, afiş 
ve bunlara benzer yayınların da aynı kurallara tabi olduguna (298/63-3, 4), 

II-SEÇM PROPAGANDA SERBESTLGNN BASLANGIÇ TARH. 
OLAN 20 MART 2014 
TARHNDEN TBAREN OY VERME GÜNÜNÜ TAKP EDEN GÜNE KADAR OLAN SÜRE ÇNDE; 

A-Devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyelerle bunlara baglı daire ve müesseseler, 
iktisadi devlet tesekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diger kamu tüzel kisilikleri, 
umumi menfaatlere hâdim cemiyetler ve Bankacılık Kanunu’na tabi tesekküllere ait kaynaklardan yapılan iş 
ve hizmetler dolayısıyla, (açılış ve temel atma dahil) törenler tertiplenmesinin, nutuklar söylenmesinin, 
demeçler verilmesinin ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulmasının yasak olduguna 
(298/64, Ek 6), 

B-Basbakan ve bakanlarla, milletvekillerinin yurt içinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili 
gezilerini makam otomobilleri ve resmî hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacaklarına, bu maksatla 
yapacakları gezilerde, protokol icabı olan karsılama ve ugurlamalar ile törenlerin yapılamayacagına ve 
resmî ziyafet verilemeyecegine (298/65-1), 

Yukarıda yazılı süre içinde, Basbakan ve bakanların seçimle ilgili çalısmalarında ve konusmalarında 
298 sayılı Kanun hükümleriyle baglı olduklarına (298/65-2), 

Basbakan, bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası ile ilgili olarak yapacakları 
gezilere hiçbir memurun katılamayacagına (298/66, Ek 6), 

III-Karar örneginin; 

1-Seçmen Kütügü Genel Müdürlügünce Kurulumuzun resmî internet sitesi www.ysk.gov.tr 
adresinde yayınlanmasına ve il ve ilçe seçim kurulu baskanlıklarına iç-mail olarak iletilmesine, 

2-a) Seçime katılabilecekleri tespit ve ilân edilen siyasi parti genel baskanlıklarına, 

b) Cumhuriyet Bassavcılıklarına iletilmek üzere Adalet Bakanlıgına, 
c) Mülki makamlara iletilmek üzere çisleri Bakanlıgına, 
gönderilmesine, 
3-Resmî Gazete’de yayımlanmasına, 
30/11/2013 tarihinde oybirligi ile karar verildi. 
Baskan 
Sadi GÜVEN 
Baskanvekili 
Turan KARAKAYA 
Üye 
Muharrem COSKUN 
Üye 
Mehmet KÜRTÜL 
Üye 
Nilgün PEK 
Üye 
Ünal DEMRC. 
Üye 
Ali KAYA 
Üye 
lhan HANAGASI 
Üye 
brahim ZENGN 
Üye 
Zeki YGT 
Üye 
Hakkı MANAV 

SİVİL HABER

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2014, 02:35
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner309

banner225

banner209