İBB CHP Meclis Gurup Yönetimi; BASINA VE KAMUOYUNA DUYURULUR

İBB CHP Meclis Gurup Yönetimi; Zeytinburnu-Kazlıçeşme’de ki AK PARTİ’NİN ESERİ OLAN “Silueti Bozan Binalar” olarak tarihe geçen Onaltıdokuz gökdelenleri olarak adlandırılan yerin plan sürecine ilişkin tüm belgeleri, meclis tutanaklarını, komisyon raporlarını ve CHP Grubunun itirazlarını belgeleri açıklıyor;

İBB CHP Meclis Gurup Yönetimi; BASINA VE KAMUOYUNA DUYURULUR
 İBB CHP Meclis Gurup Yönetimi; Zeytinburnu-Kazlıçeşme’de ki AK PARTİ’NİN ESERİ OLAN “Silueti Bozan Binalar” olarak tarihe geçen Onaltıdokuz gökdelenleri olarak adlandırılan yerin plan sürecine ilişkin tüm belgeleri, meclis tutanaklarını, komisyon raporlarını ve CHP Grubunun itirazlarını belgeleri açıklıyor;

 

Meclis tutanaklarında CHP’li Meclis Üyeleri “binaların silueti etkileyeceğini” söylemişlerdir.

 

CHP’li komisyon üyeleri: “Bu binalar Park Otel gibi, Gökkafes gibi tartışma yaratır” diyerek komisyon kararına şerh koymuşlar.

 

Ayrıca plana üç ayrı itiraz yapılmış ve Mimarlar Odası, CHP İstanbul İl Başkanlığı ve bir şahıs da askı süresinde plana itiraz etmiş. İtirazlar Meclise geldiğinde AKP oyları ile ret edilmiş.

 

Zeytinburnu’nda yapılan ve görüntüsü İstanbul Silueti ve Sultanahmet Camisi üzerine düşerek silueti bozan binaların planlarının Belediye Meclis kararlarını ve Mecliste yapılan tartışmaların tutanaklarını açıklayan CHP İBB Meclisi Gurup Başkan Vekili Fahrettin Kayhan; “Bu binalar AKP’nin İstanbul’daki imar yağmasının simgesidir. Minareler ve kubbeler üzerine düşen gökdelen gölgesi de, kendini yerel yönetimlerde marka ilan eden AKP’nin marka amblemidir” dedi.

 

Park Otel’in yıkıldığı dönemde İBB’nin Planlama ve İmar Daire Başkanlığı görevini de yapmış olan CHP İBB Meclisi Gurup Sözcüsü Mehmet Yıldız da açıklamasında: “AKP mecbur kalmadıkça mahkeme kararını uygulamayacak, binaları yıkmayacaktır. Bu binalar isteyerek ve bilerek yaptırılmıştır. Başbakan’ın “küstüm” çıkışı kamuoyunu oyalama taktiğidir” dedi.

 

CHP İBB Meclisi Gurup Başkan Vekili Fahrettin Kayhan açıklamasında şu bilgileri de yer verdi: Kazlıçeşme AKP yönetimleri için büyülü bir yerdir. Orada planlanmış başka projeler de vardır. Deniz doldurularak yapılacak SEAPORT projesi “arkadaşlar” tarafından yapılacak önemli bir projedir. Asya Avrupa arasında etüt edilmiş 6 raylı sistem hattının üçü Kazlıçeşme için etüt edilmiştir. Marmaray Kazlıçeşme’ye gelecek, araçlar için yapılan tüp tünel Kazlıçeşme’den geçecektir. AKP bu binalara ait planlar Belediye Meclisinde görüşülürken;

“İstanbul siluetini etkileyeceği” söylenmiş;

“İleride Gök Kafes, Park Otel gibi tartışmalara konu olacağı” uyarısı yapılmış;  “İstanbul’un bu tip yoğun yapılaşma nedeni ile UNESKO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesinden çıkarılma tehlikesi” hatırlatılmıştır. CHP plana şerh koymuş, askı süresinde itiraz etmiş, Meclise gelen CHP ve Mimarlar Odası itirazı AKP oyları ile ret edilmiştir.”

“15.07.2009 tarihli Meclis toplantı tutanağından AKP Gurup Başkan Vekilinin sözleri:“Burada hem meclis üyelerinin huzurunda, hem izleyiciler huzurunda,  hem de basın mensuplarının önünde deklere ediyorum. Biz İstanbul’un Ak Parti Gurubu olarak şehrin böyle bir (tesise) ihtiyacı olduğuna inanarak, 2010 a (Kültür Başkentine) bir değer kattığı amacıyla, şahsın, kişinin kim olduğu önemli olmadan, bununla ilgili irademizi, Meclis olarak, Ak Parti Gurubu olarak bu irademizi gösteriyoruz”  

“Bu tepkiye bakılırsa; Onaltıdokuz, bilmeden, farkında olmadan verilmiş binalar değildir.Bilerek, isteyerek ama kör bir öngörüsüzlükle verilmiş “arkadaş” projelerinden sadece birisidir.”

 

EKLER

 

ONALTIDOKUZ’UN PLAN DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİNDEKİ,

İTİRAZ DİLEKÇESİ-MECLİS TUTANAKLARI-MECLİS KARARLARI

 

PLANA İTİRAZ DİLEKÇESİ:

CHP İstanbul İl Başkanlığı ve Mimarlar Odasının Plana Yasal İtirazın, Planlama Müdürlüğü Meclise şu şekilde iletmiştir:

“Zeytinburnu 89 pafta 771 ada 12 parselin zemin kotu itibariyle İstanbul'un Marmara silueti kapsamında kaldığı, Tarihi Yarımada’ya çok yakın bir noktada bulunan parseldeki yapılaşmanın getirilen yükseklik değeri net bir şekilde belirtilmediğinden, İstanbul'un Siluetini nasıl etkileyeceğinin anlaşılamadığı, Emsalin 2,5 olması çevre yapılanma şartlarının çok üstünde olduğu özel yapılaşma şartları ile de İstanbul (İmar) Yönetmeliğine aykırı olduğu, bahse konu planın tanımlanan yapılanma koşullarında kullanımlar ve yakın çevre ile ilişkisinin nasıl kurulacağının anlaşılamadığı, bahse konu parselin ne kadar Sur Tecrit Koruma Bandının dışında kalmakta ise de Surlar ve tarihi yarımadaya etkileri bakımından etüt edilmesi gerektiği, ayrıca bodrum katlar emsal harici tutularak iskan edileceğinden verilen emsal değerinin gerçekçi olmadığı, itiraz konusu plan değişikliği yapı nüfus ve trafik yoğunluğunu arttırıcı, İstanbul İmar Yönetmeliğine ve Plan Yapım Yönetmeliğine aykırı, emsal teşkil edici olduğu gerekçeleri ile 05.07.2008 t.tli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Tadilat Planına itiraz edilmektedir.

Bu itirazlara ve mecliste yapılan eleştirilere meydan okuna-okuna bu ucubelerin planları AKP tarafından onaylanmış ve binalar yaptırılmıştır.

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİ:

1. Arsa, 18.05.2007 tarihinde TMSF’den alınmıştır.

Silueti bozan binaların arsası, Sayın Başbakan’ın arkadaşının firması (ASTAY) tarafından TMSF’den alınmıştır. Plan raporlarının bazı bölümlerinde arsa alanı: 7 bin metrekare gösterilse de, Arsa: 27 bin 791 metrekaredir. ASTAY firmasına tapu tescili 18.05.2007 tarihindedir.

2.           03.04.2008 tarihinde İBB’den Plan değişikliği istenmiştir.

Yeni arsa sahibi, 03.04.2008 tarih, 4792 sayılı dilekçe ile plan değişikliği yapılması için, İBB’ye başvurmuştur. Talep; Mevcut Planda: 1 (bir) Emsal, Ticaret fonksiyonu olan inşaat hakkının, 2,5 (iki buçuk) Emsal: Turizm-Ticaret Alanına alınmasıdır. Plan değişikliği talebinde: “Bina yüksekliği, blok sayısı ve blok ebatlarının serbest olması” istenmektedir.

3.           16.05.2008 tarihinde Plan değişikliği İBB Meclisi’nde kabul        edilmiştir.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu ilgilisinin plan değişikliği talebini inceleyerek; Emsal:2,5 (iki buçuk), Bina yüksekliği, blok ebatları ve blok sayısı serbest, bina çekme mesafeleri 5 metre(eski planda10 metredir), İskan edilecek bir bodrum kat emsale dâhil edilmeyecektir. Yapılacak binalarda; otel, rezidans, müze, kütüphane, sergi salonu, lokanta, restoran, eğlence merkezi ve ticari üniteler yapılabilir notlarının ilavesi ile planın kabul edilmesine ilişkin teklifini, 16.05.2008 tarihinde İBB Meclisine sunmuştur.  27.791 metrekare olan arsa, plan raporlarında sürekli yanlış yazılıp az gösterilmiştir. (7791 m2. 2,779 m2 gibi)

Devletten satın alınırken İnşaat Emsali: 1(bir) olan arsanın imarı, yeni sahibinin isteği doğrultusunda, artırılarak, 16.05.2008 tarihinde, İstanbul Siluetine zarar vereceği de dahil, tüm uyarılara rağmen, AKP’li meclis üyelerinin kabul oyu, diğer partilere mensup meclis üyelerinin ret oyuna karşın “oy çokluğu ile İBB Meclisinde kabul edilmiştir.

4.           CHP İl Başkanlığı ve Mimarlar Odası Plana itiraz etmiştir.

Askıya çıkan İmar Planına, yasal süresi içinde, CHP İl Başkanlığı 27.08.2009 tarihinde, Mimarlar Odası ve bir şahıs 10.09.2009 tarihinde itiraz etmişlerdir.

İtirazın içeriği özet olarak şu şeklidedir: “Bu plan yoğunluk artırıcıdır ve parsel ölçeğindedir. İstanbul Siluetinin ve tarihi surların üzerinde yaratacağı etkisi araştırılmadan plan onaylanmıştır. Bu plan yanlıştır.”

5.           1/5000 Plana yapılan itirazlar değerlendirilmeden 1/ 1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İBB Meclisince onaylanmıştır.

1/5000 Ölçekli Plan değişikliğine yapılan itirazlar İBB Meclisinde değerlendirilmeden; Zeytinburnu Belediye Meclisi’nin 10.10.2008 tarih 242 sayı ile görüştüğü ve kabul ettiği 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, İBB Meclisinin 15.05.2009 tarihli toplantısında gündeme alınmıştır.  CHP’li meclis üyesinin; “İstanbul Siluetinin ve tarihi surların üzerinde olumsuzluk yaratacağı” uyarısına rağmen, AKP’li meclis üyelerinin oyları ile kabul etmiştir. Bu durum plan hiyerarşisi ve İmar Kanununa aykırıdır.

6.           Zeytinburnu Belediyesi, ilgilisine 06.05.2009 tarih 2406 Numara ile İmar Durum Belgesi vermiştir.

7.           1/5000 Ölçekli Plana İtiraz, İmar Durumu belgesi ilgilisine verildikten sonra değerlendirilmiştir.

İlgilisi imar durum belgesini aldıktan sonra, İstanbul Büyük Şehir Belediye Meclisi; CHP’nin ve Mimarlar Odasının 1/5000 Ölçekli İmar Planına yaptığı itirazı, 15.07.2009 tarihli toplantısında AKP oyları ile ret etmiştir.

8.           İnşaat ruhsatı 31.12.2009 tarihinde verilmiştir.

Zeytinburnu Belediyesi 31.12.2009 tarihinde İnşaat Ruhsatı düzenlemiş ve inşaat başlamıştır. İste Sayın Başbakan’ın arkadaşının; “Her şeyim yasal” dediği, plan değişikliği süreci ORGANİZE BİÇİMDE bu şekilde işletilmiştir.

9.           Rezalet kamuoyuna 14.09.2011 tarihinde yansımıştır.

Binalar yükseldikten sonra, İstanbul Siluetine olumsuz etkisi 14.09.2011 tarihliRadikal Gazetesinde, Ömer Erbil imzası ile yayınlanan haberle duyurulmuştur. Muhtemelen Sayın Başbakan, bu haberden sonra gelişen kamuoyu tepkisi ile durumdan haberdar olup, arkadaşına “tıraşla” talimatı vermiştir.

Başbakan’ın arkadaşına küsme nedeni bu binaların “tıraşlanması” ise, bu binaların tıraşlanma noktasına gelmesi 5 yıllık bir olay değil, iki yıllık bir olaydır. İki arkadaş 5 yıldır konuşmuyorlarsa bu küslüğün başka bir nedeni var demektir.

Yasalara uydurulan bu süreçte Meclis toplantılarında yapılan tartışmalarda AKP’li İBB yönetimi uyarılmış, uyarılar dinlenmediği gibi, bir meydan okuma edası ile bu ucubelerin imar planları onaylanmıştır.

 

MECLİS TUTANAKLARINDAKİ TARTIŞMALAR.

  1. KAZLIÇEŞME’DEKİ SİLUETİ BOZAN BİNALARIN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ONAYLANIRKEN,  15.05.2009 TARİHİNDE MECLİS’TEKİ TARTIŞMALAR.

Zeytinburnu İlçesi’nde 27. 791 metrekare alanlı; 89 pafta 771 ada 12 parselde 1 (bir) emsali 2,5 emsale çıkaran, bina yüksekliğini serbest bırakan, bina çekme mesafelerini 10 metreden 5 metreye indirerek yapılacak bir bodrum katı emsal dışı bırakan ve arsaya, turizm fonksiyonu yanında rezidans ve başka fonksiyonlar da getiren plan değişikliği yapılırken İBB Meclisinde yaşanan tartışmalar:

Ahmet Sadıkoğlu (Saadet Partisi. Şimdi AKP’de): Bu plan ve yer incelendiğinde, sanki bu parsele ciddi imtiyazlar sağlanmış hissi var. Eski plandaki çekme mesafeleri 10 mt iken 5 mt ye indiriliyor. Emsal: 1 iken, Emsal: 2,5 a çıkarılıyor. Taban Alanının %50 olması, Bina yüksekliğinin serbest olması, birinci bodrum katın iskân edilebilir ve emsal harici olması gibi. Bir parselde bu kadar yüksek oranda imtiyaz sağlanmasının uygun olmayacağı kanaatindeyim.

En azından çekme mesafelerinin 10 mt de kalmasını, bodrum katların emsal harici tutulmasının kaldırılmasını teklif ediyorum.

Halil Sarıca (CHP’den İmar Komisyonu Üyesi): (Arsaya ait) 05.07.2008 tasdik tarihli 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına itiraz edilmiş. İtiraz neticelenmeden Büyükşehir’de bekletilirken 1/1000 Ölçekli Uygulama Planını tasdik ediyorsunuz. Önce itirazın neticelenmesi gerekir. (Plan hiyerarşisi ve planlama ilkeleri bunu gerektirir)

(Yer) Zemin kotu itibari ile İstanbul’un Marmara siluetinde kalıyor. Tarihi Yarımada’ya çok yakın bir noktada bulunan parsel, Sur Tecrit Bandı dışında kalsa da, surlar ve Tarihi Yarımada’ya etkileri açısından etüt edilmelidir. Koruma Kurulu görüşü alınması gereklidir.

Yer, 1/25 Bin Ölçekli Nazım Planda yeşil alanda kalmaktadır diye teknik raporda (Planlama Müdürlüğü plancılarının uyarısı) not bulunmaktadır. Bodrum katların emsal harici tutulması Yönetmeliğin (İmar) 6.09 maddesine aykırı olup, Plan Yapım Yönetmeliğine de aykırıdır. Binanın en-boy-yüksekliği (sınırlandırılmamış) belli değildir.  Emsalin, birden iki buçuğa çıkarılması ile yapı ve nüfus yoğunluğu getirilmiş, bu nüfusun ihtiyacı olan donatı alanları sağlanmamıştır. Arsa metrekaresi 7 bin 791 metrekare olarak yazılmış. TMSF’nin satışında 27 bin 791 metrekare olarak görülüyor. Yanlışlık düzeltilmelidir.

İleride Gök Kafes, Park Otel gibi tartışmalara meydan vermemek için, İmar Komisyonu üyesi olarak bu rapora katılmıyorum.  Bizim rapora oyumuz rettir. Arz ederim.

 

Sefer Kocabaş (AKP, İm. Kom. Bşk.)Önce şunu söyleyeyim. Arsa 27.791 metrekare. Ayrıca bu yer, Turizm Bakanlığı tarafından Turizm Alanı ilan edilen Ataköy-Zeytinburnu hattının hemen arkasında. Geçmiş dönemde de ticaret alanı olan bir yer. Ancak turizm ile ilgili İstanbul’un durumu göz önüne alınırsa bizim bu tip otel alanlara ihtiyacımız var. Eğer Kongre Turizmi canlanacaksa İstanbul’un tarihi ve turistik açıdan dünyada pay alçağını düşünürsek bu otel alanının altında bodrum katlarda yapacağı kongre salonlarına ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bundan dolayı bu turizm alanına evet dedik. Arz ederim.

Ahmet Sadıkoğlu (Saadet Partisi-Şimdi AKP’de): Komisyon Başbakanı’nın ifadelerinden sonra biraz daha üzüldüm. Şimdi bir yeri emsal bir iken TMSF’den satın alacaksınız. Büyükşehir Meclisinde emsalini 2,5 a çıkaracaksınız. Üstüne bir sürü de ilave fonksiyonlar alacaksınız. Yani bizim (bu Meclisin) vazifemiz bu mu?  … Bu, yanlış bir uygulamadır. Çekme mesafeleri 10 mt den 5 metreye indirilmiş. En azından çekme mesafelerini düzeltin. Bodrumu neden emsal harici tutunuz?  27 bin metrekare arsada en azından bir bodrum katta 20 bin metrekare inşaat demek. En az 3 bodrum kat yapılacak. Bunlar çok yanlış ve absürt şeylerdir. Bunların düzeltmelerinin yapılmasının uygun olacağını düşünüyorum.

Ahmet Selamet (Meclis 1. Başkan Vekili):  Saadet Partisi adına Ahmet Beyin yapmış olduğu aykırı teklifi oylarınıza sunuyorum. Teklif oya sunuldu ve oy çokluğu ile ret edildi.

İmar Ve Bayındırlık Komisyonu raporu oya sunuldu. Oy çokluğu ile (CHP’li ve diğer partili meclis üyelerinin ret oyuna karşın AKP’li meclis üyelerinin oyları ile Zeytinburnu Kazlıçeşme’deki Silueti bozan “tıraşı” istenen binaların İmar Planı) kabul edildi.

 

2.           1/ 5000 ÖLÇEKLİ PLANA YAPILAN İTİRAZLARIN, AKP’Lİ MECLİS ÜYELERİNİN OYLARI İLE REDDEDİLİDİĞİ, 15.07.2009 TARİHLİ OTURUMDA YAPILAN TARTIŞMALAR.

Plana İtiraz Edenler: Mimarlar Odası, CHP İl Başkanlığı ve Bir Şahıs.

Meclis kararındaki metinden, itiraz edenlerin itiraz gerekçeleri:

“Zeytinburnu 89 pafta 771 ada 12 parselin zemin kotu itibariyle İstanbul'un Marmara silueti kapsamında kaldığı, tarihi yarım adaya çok yakın bir noktada bulunan parseldeki yapılaşmanın getirilen yükseklik değeri net bir şekilde belirtilmediğinden İstanbul'un Siluetini nasıl etkileyeceğinin anlaşılamadığı, Emsalin 2,5 olması çevre yapılanma şartlarının çok üstünde olduğu özel yapılaşma şartları ile de İstanbul Yönetmeliğine aykırı olduğu, bahse konu planın tanımlanan yapılanma koşullarında kullanımlar ve yakın çevre ile ilişkisinin nasıl kurulacağının anlaşılamadığı bahse konu parselin ne kadar Sur Tecrit Koruma Bandının dışında kalmakta ise de Surlar ve tarihi yarımadaya etkileri bakımından etüt edilmesi gerektiği, ayrıca bodrum katlar emsal harici tutularak iskan edileceğinden verilen emsal değerinin gerçekçi olmadığı ,itiraz konusu plan değişikliği yapı nüfus ve trafik yoğunluğunu arttırıcı İstanbul İmar Yönetmeliğine ve Plan Yapım Yönetmeliğine aykırı ,emsal teşkil edici olduğu gerekçeleri ile 05.07.2008 t.tli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Tadilat Planına itiraz” edilmektedir.

Ahmet Sadıkoğlu (Saadet Partisi Şimdi AKP’de): Bu plana Mayıs ayı içinde de karşı çıkmıştım. İtiraz edenlerin gerekçelerine katılıyorum. Aynı şeyleri düşünmüşüz. TMSF’den emsal bir olarak satılmış yerin emsalini takriben 3.5, 4 Emsale kadar çıkarmış, bir sürü de fonksiyon eklemişsiniz. Bu yapılan şeyin yanlışlığını plan geçerken anlatmıştım. Aynı eleştirimi tekrar ediyorum.

Sefer Kocabaş (İmar ve Bayındırlık Kom. Bşk.): Bu yerle ilgili defalarca görüştük. Burası Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun yetki alanı dışında. Turizm Bakanlığının “Turizm Alanı” ilan ettiği Ataköy-Yedikule hattının hemen arkasında. Dolayısı ile turizm olmaya çok müsait. İstanbul’a hizmet vermeye çok müsait. Biz bunu böyle değerlendirdik. Yeri kim almış, kiminmiş, bizi ilgilendirmez. Turizm tesisi yapılmaya müsaitse biz ona göre değerlendiririz.

Ahmet Sadıkoğlu: Özetle şöyle diyor. Sayın Komisyon Başkanı’nın turizm ve otel konusunda sürekli yaptığı açıklamalarını biliyorum. Sayın Başkan Avrupa Kültür Başkenti olmayı da düşünüyor her halde. Ona hatırlatmak isterim. İstanbul’un kötü yapılaşması nedeni ile UNESKO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesinden çıkarılma tehlikesi var. Onu neden düşünmüyorsunuz?

Mehmet Ergun Tura (AKP Gurup Başkan Vekili): Arkadaşın fikirlerini dinlemek hoş da usul içinde olursa. Arkadaşımız bir şeyden (İstanbul’un kötü yapılaşma nedeni ile UNESKO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesinden çıkarılma tehlikesi) bahsediyor. Söyledikleri gündem dışı. Konuştuğumuz konu, AK Parti Gurubu Komisyon Başkanımızın ifade ettiği gibi otel yerleri ile alakalı. Burada hem meclis üyelerinin huzurunda, hem izleyiciler huzurunda,  hem de basın mensuplarının önünde deklere ediyorum. Biz İstanbul’un Ak Parti Gurubu olarak şehrin böyle bir ihtiyacı (otel ihtiyacı) olduğuna inanarak, 2010 a (Kültür Başkentine) bir değer kattığı amacıyla, şahsın, kişinin kim olduğu önemli olmadan bununla ilgili irademizi, Meclis olarak, Ak Parti Gurubu olarak bu irademizi gösteriyoruz. Bunu birebir de arkadaşlarımıza duyuruyoruz.

Gökhan Zeybek (CHP Sözcüsü): Komisyon raporunda arsa metrekaresi yanlış olarak işlenmiş. 7 bin yazılmış. Hâlbuki TMSF satışında 27.791 metrekare.  Böyle bir arsa Emsal 1 (bir) iken satılıyor. Satıldıktan sonra imar artışına gitmeyi enteresan buluyorum. Şimdi Emsal 2.5 yapılıyor.  Bu işlerin doğru olmadığını belirtmek istiyorum.

Mehmet Ergun Tura (AKP Gurup Başkan Vekili):  Gökhan Beyin söylediklerine katılıyorum. Yalnız Sefer Bey’in söylediği gibi burası Sur Tecrit Alanı dışında ve Bakırköy-Ataköy Turizm Alanı bitişiğindedir. (Yer) Aynı havzada aynı özelliği gösteren bir özelliktedir. 2,5 Emsal turizm tesisi yapmaya müsait bir emsaldir.

Meclis Başkan Vekili Ahmet Selamet’in yaptığı oylama sonucunda, (CHP ve AKP dışındaki diğer partilere mensup meclis üyelerinin ret oyuna karşılık AKP oyları ile) itiraz oy çokluğu ile reddediliyor.

MECLİS KARARLARI

PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ: 1/5000 ÖLÇEKLİ PLANIN VE 1/1000 ÖLÇEKLİ PLANIN KABULÜ, 1/5000 ÖLÇEKLİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE YAPILAN İTİRAZIN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ BELEDİYE MECLİS KARARLARI:  

ZEYTİNBURNU, KAZLIÇEŞMEDE SİLÜETİ BOZAN BİNALARIN İNŞAAT HAKKINI ARTIRAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ MECLİS KARARI.

Karar Özeti:

Zeytinburnu İlçesi Kazlıçeşme Mahallesi 89 pafta 771 ada 12 parsel

Karar Tarihi:

16.05.2008

Karar No:

1117

Dosya No:

1117

Karar:

Planlama Müdürlüğü'nün 13/ 04/2008 gün ve 2008/4793/TN/201501 sayılı yazısında;"
TALEP
İlgilisinin 03.04.2008 gün Pl. 4793 sayılı dilekçe ile; Zeytinbumu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesi 89 pafta, 771 ada, 12 parselin E:2,50 yapılanma şartında Ticaret+Turizm Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi tarafımıza iletilerek gereği talep edilmektedir.
KONUNUN EVVELİYATI:
Dosyasında yapılan incelemede; İlgi Hukuk Müşavirliğinin, 19.06.2007 tarih, M.34.0.İBB.0.61-100-2002/3818 sayılı yazı ile, Zeytinbumu İlçesi, 85 pafta, 771 ada, eski 6, yeni 11,12 parsellerin yer aldığı 14.02.2002 tasdik tarihli, 1/5000 ölçekli Nazım İmar planının İstanbul 2. İdare Mahkemesinin, 15.06.2007 gün, Esas No:2002/1633, Karar No:2007/981 sayılı kararı ile iptal edildiği tarafımıza bildirildiği görülmüştür.
İstanbul Büyükşehir Alanı Avrupa Yakası Büyükçekmece, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kâğıthane, Esenler, Bayrampaşa, Güngören, Bahçelievler, Bağcılar, Bakırköy, Zeytinbumu ve Avcılar İlçe Sınırlarının Tamamında (yaklaşık 63.000 hektar) 1/5000 Ölçekli Analitik Etütler ve Nazım İmar Planı Tasarısı İşi 31.05.2005 tarih ve 2005/150 sayılı karar ile Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler Ağaç San. Ve Tic. A.Ş. (BİMTAŞ) uhdesine ihale edildiği gerekçesiyle, İlgi Hukuk Müşavirliğinin, 19.06.2007 tarih, M.34.0.İBB.0.61-100-2002/3818 sayılı yazısı ve eki İstanbul 2. İdare Mahkemesinin, 15.06.2007 gün, Esas No:2002/1633, Karar No:2007/981 sayılı Mahkeme karar ile plansız kalan alan için Üst ölçekli plan kararları, Planlama Esasları ve Şehircilik İlkeleri doğrultusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hazırlanması gereken Zeytinbumu İlçesinin 1/5000 ölçekli plan çalışmaları sürecinde değerlendirilmesi amacı ile 08.10.2006 gün 2007-16374 sayılı Başkanlık Oluru alınmış olup söz konusu plan çalışmaları henüz sonuçlanmamıştır.
MÜLKİYET:
Dosyasında yer alan mülkiyet bilgilerinden, Zeytinbumu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesi, 89 pafta 771 ada, 12 parselin şirket adına kayıtlı ve 7791 m2 olduğu görülmüştür.
MERİ PLANLARDAKİ DURUMU:
Zeytinbumu İlçesi Kazlıçeşme Mahallesi 89 pafta 771 ada 12 parsel 14.02.2002 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 21.09.2004 t.t.li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında E:1.00 yapılanma şartlarında Ticaret alanında kalmakta iken İlgi Hukuk Müşavirliğinin, 19.06.2007 tarih, M.34.0.İBB.0.61-100-2002/3818 sayılı yazısı ve eki İstanbul 2. İdare Mahkemesinin, 15.06.2007 gün, Esas No:2002/1633, Karar No:2007/981 sayılı Mahkeme kararı gereği 1/5000 ölçekli planlar iptal edilmiştir.
İLGİLİ KURUM GÖRÜŞLERİ:
İlgilisinin 03.04.2008 gün Pl. 4793 sayılı dilekçe ekinde tarafımıza iletilen ilgili kurum görüşlerinden dosyasında; Ulaşım Planlama Müdürlüğünün, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, DLH Marmaray Bölge Müdürlüğünün İlgi yazı eki tadilata ilişkin kurum görüşlerinin yer aldığı görülmüştür.
Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 07.04.2008 gün M.34.0.İBB.0.14.69-310.01/4034(2007)-204613-BN.1191 İBB.46936 sayılı yazısında;
"Zeytinbumu İlçesi Kazlıçeşme Mahallesi 771 ada 12 parselin E:2,50 Hmax: serbest yapılanma şartlarında Ticaret+Turizm alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Tadilatı teklif edilen fonksiyonlar ve yapılanma şartları tesisin hizmet alacağı yollardaki mevcut hacim /kapasite oranlarını artırarak ulaşım ana planında belirlenen değerlere yaklaştığından dolayı teklif fonksiyonun sadece turizm olması koşuluyla uygun bulunmuştur."denilmektedir.
Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 08.10.2007 gün M.34. 0.İBB.0.32.70. 310.06/Gd. 1713/123325 sayılı yazısında;
"Söz konusu raporda inceleme alanı Tb-ÖA ( Bakırköy Formasyonu Önlemli alanlar)olarak belirlenmiş olup hazırlanan rapor plan tadilatı için yeterli Jeolojik çalışmayı içermektedir. Planlama aşamasında raporda belirtilen önlem ve önerilere titizlikle uyulması ve önerilen hususların teklif planlara yansıtılması şartıyla talep 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatının yapılması Müdürlüğümüzce uygun bulunmuştur." Denilmektedir.
DLH Marmaray Bölge Müdürlüğünün 07.04.2008 gün B.11.4.BÖM.00.13.05/Cr 1-752.01.10-2505 sayılı yazısında;
Bakanlıkça ihale edilen "Gebze -Haydarpaşa, Sirkeci- Halkalı Banliyö Hatlarının iyileştirilmesi (Marmaray Projesi) işi kapsamında İstanbul İli Zeytinbumu İlçesi 771 ada 12 parsel nolu taşınmazdan herhangi bir kamulaştırma yapılmayacağı belirtilmiştir.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:
İlgilisinin 03.04.2008 gün Pl. 4793 sayılı dilekçe ekinde tarafımıza iletilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi G21 b-04a rumuzlu halihazır pafta üzerine hazırlanmış ve Zeytinbumu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesi, 771 ada 12 parsel tasdik sınırı içine alınarak; parselde Ticaret+Turizm Alanı Planlanmış plan paftasına;
1-Plan onama sınırı 89 pafta 771 ada 12 sayılı parselin sınırı olup Ticaret+Turizm Alanıdır.
2-1/1000 ölçekli İmar Planı kararları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
3-İlgili kurum görüşleri alınacaktır.
4-Zemin Etüt ve Raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
5-Ticaret+Turizm alanında; Otel, İş Merkezi, Rezidans, Konut, Ofıs, Büro, Alışveriş Merkezi, Sinema, Tiyatro, Eğlence Merkezi, Çok Katlı Mağaza, Müze, Kütüphane, Sergi Salonu, Kültür Tesisleri, Lokanta, Restaurant, Gazino, Yönetim Binaları, Banka ve Finans Kurumları v.b ticari fonksiyonlar yer alabilir.
-Max E:2,50 dir. Emsal değerini aşmamak ve yapı çekme mesafeleri içerisinde kalmak şartıyla Taks, H max, kat yükseklikleri ve blok ebatları serbest olup İlçe Belediyesince onanacak avan projesinde belirlenecektir.
6-Plan kapsamında bu parsel ile ilgili ayrıntılı olarak hazırlanacak zemin etüd ve raporunun ön gördüğü koşullarda zemin düzlemi (+0,0 kodu) altında yapı çekme mesafesi içerisinde kalmak şartıyla parsel tamamında birden fazla bodrum katı yapılabilir. Bu alanlarda; Kongre+Toplantı Salonu, Balo salonu restaurant, ticari birimler, sinema, disco cafe, spa, depo, kapalı havuz ve spor alanları, fıtness v.b. sosyal kültürel ve idari ortak mahaller ile katlı otopark yer alabilecek olup, emsal değerine dahil değildir.
7-Açıklanmayan hususlarda İstanbul İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir."şeklinde plan notları getirildiği görülmüştür.
Zeytinbumu İlçesi Kazlıçeşme Mahallesi 771 ada 12 parsel hakkındaki İlgi dilekçe eki 1/5000 ölçekli plan teklifine ilişkin Ulaşım planlama Müdürlüğü ve, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün şartlı görüşünün yer aldığı görülmüştür.
Zeytinbumu İlçesi Kazlıçeşme Mahallesi 771 ada 12 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi plan notları incelendiğinde;
5 numaralı not ile "-Max E:2,50 dir. Emsal değerini aşmamak ve yapı çekme mesafeleri içerisinde kalmak şartıyla Taks, H max, kat yükseklikleri ve blok ebatları serbest olup İlçe Belediyesince onanacak avan projesinde belirlenecektir."denilmekte olup İstanbul İmar Yönetmeliğinde yüksek yapıların Avan proje Uygulamalarına ilişkin 3.04 maddesinde bina yüksekliği en az (45,50) m olan yapılarda avan projenin Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından onaylanmadan uygulama yapılamayacağı belirtildiğinden bu maddenin yönetmelik hükümlerine aykırı olduğu,
6 numaralı not ile birden fazla bodrum kat yapılabileceği ve Bu alanlarda; Kongre+Toplantı Salonu, Balo salonu restaurant, ticari birimler, sinema, disco cafe, spa, depo, kapalı havuz ve spor alanları, fıtness v.b. sosyal kültürel ve idari ortak mahaller ile katlı otopark gibi ticari fonksiyonların yer aldığı ifade edilmekte olup bu alanlar emsale dahil edilmediğinden, İstanbul İmar Yönetmeliğinin bodrum katlara ilişkin 6.09 maddesine aykırı olduğu görülmektedir.
Ayrıca sözkonusu parsel bulunduğu zemin kotu itibariyle İstanbul'un Marmara silueti kapsamında kalmakta olup Tarihi Yarım Adaya çok yakın bir noktada bulunan parseldeki yapılaşmanın (getirilen yükseklik değerleri net bir şekilde belirtilemediğinden ) İstanbul'un siluetini nasıl etkileyeceği anlaşılamamaktadır.
Zeytinbumu 771 ada 12 parsel 1/100000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni planı ile eşgüdüm halinde çalışmalarına başlatılan 1/25000 ölçekli İstanbul Nazım İmar Taslak Planında yeşil alanda kalmaktadır.
İlgi dilekçe eki Zeytinbumu Kazlıçeşme 771 ada 12 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifi ve getirilen yapılanma koşulları (E:2,50) çevre yapılanma şartının çok üstünde olduğundan yapı, nüfus ve trafik yoğunluğunu artırarak emsal teşkil edici, ayrıca bodrum katlar emsal harici tutularak iskan edileceğinden verilen emsal değeri gerçekçi olmamakta ve artan nüfusun ihtiyacı olan donatı alanları ayrılmadığından Plan Yapım Yönetmeliğine, getirilen özel yapılanma kararları ile de İstanbul İmar Yönetmeliğine aykırı nitelik taşımaktadır. Ulaşım planlama Müdürlünce ise teklif yalnızca Turizm Fonksiyonu ayrılması şartıyla uygun bulunmuştur.
Zeytinbumu Kazlıçeşme Mahallesi 771 ada 12 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifi yapı, nüfus ve trafik yoğunluğunu artırıcı, İstanbul İmar Yönetmeliğine ve Plan Yapım Yönetmeliğine aykırı, emsal teşkil edici nitelik taşıdığından yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda 1/25000 ölçekli Nazım İmar planının tamamlanmasına müteakip bu planlara uygun hazırlanacak 1/5000 ölçekli Nazım İmar bölge planları doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiği Müdürlüğümüz görüşüdür. " Denilerek.
İlgilisinin 03.04.2008 gün Pl. 4793 sayılı dilekçe eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifi ekte olup, ilgi 20.8.2004 gün, 12734-41-030-000/S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004 gün, 12734-41-030-000/S/90 sayılı Başkanlık oluru, genelge, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7. maddesine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Zeytinbumu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesi, 89 pafta, 771 ada 12 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi incelenmiş olup ,
1 nolu plan notunda Ticaret+Turizm ibaresi iptal edilerek yerine Turizm tesis alanı ibaresinin yazılması 5 nolu plan notunun iptal edilerek yerine turizm alanında otel, toplam inş. alanının %40 kadar kısmı rezidans müze, kütüphane, sergi salonu, lokanta, restaurant eğlence merkezi, otel bünyesine hizmet eden ticari üniteler yer alabilir plan notunun ilavesi 6 nolu plan notunun iptal edilerek yerine 1. bodrum kat iskan edilebilir. Emsale dahil değildir. Plan notunun ilave edilmesi .
E=2,5 zemin kattan itibaren max TAKS=0.50 H max= Serbest , şartlarında avan proje İBB tarafından onaylanacaktır. Plan notunun ilave edilmesi Bodrum katlar çekme mesafeleri içinde kalmak kaydıyla parsel tamamında yapılabilir plan notunun ilave edilmesi ile birlikte turizm alanına alınması komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 5 inci Seçim Dönemi 5 inci Toplantı Yılı, MAYIS AYI TOPLANTILARININ 16 MAYIS 2008 tarihli 5 inci birleşiminde okunarak; Yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

ZEYTİNBURNU KAZLIÇEŞMEDE SİLUETİ BOZAN BİNALARIN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDAKİ MECLİS KARARI.

Karar Özeti:

Zeytinburnu İlçesi 89 pafta 771 ada 12 parsel

Karar Tarihi:

15.05.2009

Karar No:

296

Dosya No:

296

Karar:

Planlama Müdürlüğü'nün 13/04/2009 gün ve 2009-3981-TN:1352853 3982/TN/1352879 -5381/TN: 1352853 sayılı yazısında;" 

TALEP
İlgi Zeytinburnu Belediye Başkanlığının 23.10.2008 gün M.34.6.ZEY.0.13.310.01-9182/6753 GD-14108 sayılı yazı İle; Zeytinburnu İlçesi 89 pafta 771 ada 12 parsel sayılı taşınmaza ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı teklifi Zeytinburnu Belediye Meclisince değerlendirilmek üzere iletildiği,Zeytinburnu İlçesi Kazlıçeşme Mahallesi 89 pafta 771 ada 12 parselin 14.02.2002 ttli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 21.09.2004 t.tli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında E:1,00 yapılanma şartlarında Ticaret Alanında kalmakta iken ilgilisine e hazırlanan ve taşınmazın E: 2,50 yapılanma şartlarında Ticaret+Turizm Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.05.2008 tarih ve 1117 sayılı kararı ile tadilen uygun görüldüğü ve 16.08.2008 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca aynen onandığı bahsi geçen Nazım İmar Planı baz alınarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı ilgi Zeytinburnu Belediye Başkanlığının 23.10.2008 gün M.34.6.ZEY.0.13.310.01-9182/6753 GD-14108 sayılı yazısı ve eki 10.10.2008 gün 242 sayılı İlçe Meclis karan ile uygun bulunduğu ifade edilerek 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifi gereği için tarafımıza iletilmiştir.

İLÇE MECLİS KARARI:
İlgi Zeytinburnu Belediye Başkanlığının 23.10.2008 gün M.34.6.ZEY.0.13.310.01-9182/6753 GD-14108 sayılı yazı eki 10.10.2008 gün 242 sayılı İlçe Meclis kararında; "06.10.2008 tarih Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.09.2008 tarih ve 6007 sayılı teklifi İncelendi;
Yapılan incelemede bahsi geçen parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin 16.05.2008 tarih ve 1117 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ve 16.08.2008 tarihli Büyükşehir Belediye Başkanlığı onayı ile uygun görüldüğü anlaşılmıştır.Söz konusu 1/5000 ölçekli Plan notları;
"1-Plan onama sının 89 pafta 771 ada 12 sayılı parselin sınırı olup turizm tesis alanıdır.
2-1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan kararları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
3-İlgili kurum görüşleri alınacaktır.
4-Zemin etüd ve raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
5-Turizm Alanında otel toplam inşaat alanının %40 kadar kısmı rezidans ,müze kütüphane,sergi salonu,lokanta ,restaurant ,eğlence merkezi,otel bünyesine hizmet eden ticari üniteler yer alabilir.
6-1. bodrum kat iskan edilebilir emsale dahil değildir.
7-Açıklanmayan hususlarda İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
8-E:2,5 zemin kattan itibaren max:TAKS:0,50 H max:serbest şartlarında avan proje İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanacaktır.
9-Bodrum katlar çekme mesafeleri içinde kalmak kaydıyla parsel tamamında yapılabilir."
Şeklindedir. 
Teklif edilen 1/1000 ölçekli İmar Uygulama Planı notlan ise;
"1-Plan onama sınırı 89 pafta 771 ada 12 sayılı parselin sınır olup Turizm Tesis Alanıdır,
2-Zemin etüd ve raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
3-Turizm Tesisi Alanında otel,motel,apart otel,toplam inşaat alanının %40 'ı kadar rezidans ,müze ,kütüphane sergi solonu ,lokanta ,restaurant ,eğlence merkezi,otel bünyesinde hizmet eden ticari üniteler yer alabilir.Bu alanda E:2,50 zemin kattan itibaren max:TAKS:0,50 II max:serbest yapılanma şartlarında avan proje İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanacaktır.
4-Bodrum katlar çekme mesafeleri içinde kalmak kaydıyla parsel tamamında yapılabilir.
1. bodrum kat iskan edilebilir. emsale dahil değildir.
5-Açıklanmayan hususlarda İstanbul İmar yönetmeliği hükümleri geçerlidir."şeklindedir. Teklif edilen 1/1000 ölçekli İmar Uygulama Planı nazım imar planı ile uyumlu olup teklif Müdürlüğünden geldiği şekliyle Komisyonumuzca uygun görülmüştür."denilmektedir.
MÜLKİYET
Dosyasında yer alan mülkiyet bilgilerinden ,Zeytinburnu İlçesi , Kazlıçeşme Mahallesi ,89 pafta 771 ada ,12 parselin şirket adına kayıtlı ve 27771 m2 olduğu görülmüştür.
MERİ PLANDAKİ DURUM
Zeytinburnu İlçesi Kazlıçeşme Mahallesi 89 pafta 771 ada 12 parsel 14.02.2002 t.tli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 21.09.2004 t.tli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında E:1.00 yapılanma şartlarında Ticaret alanında kalmakta iken Hukuk Müşavirliğinin, 19.06.2007 tarih, M.34.0.ÎBB.0.61-100-2002/3818 sayılı yazısı ve eki İstanbul 2. İdare Mahkemesinin, 15.06.2007 gün, Esas No:2002/1633, Karar No:2007/981 sayılı kararı gereği 1/5000 ölçekli planlar iptal edilmiştir. Söz konusu parsel 05.07.2008 t.t.li 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile E:2,5 yapılanma şartlarında Turizm Alanına alınmış olup plan notlarında;
1-Plan onama sının 89 pafta 771 ada 12 sayılı parselin sınırı olup Turizm Tesisi Alanıdır.
2-1/1000 ölçekli İmar Planı kararları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
3-İlgili kurum görüşleri alınacaktır.
4-Zemin Etüt ve Raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
5-Turizm Alanında; Otel toplam inşaat alanının %40'ı kadar kısmı Rezidans, Müze ,Kütüphane Sergi Salonu ,Lokanta ,Restaurant, eğlence merkezİ,otel merkezinde hizmet eden ticari üniteler yer alabilir.
6-1 .Bodrum kat iskan edilebilir.emsale dahil değildir.
7-Açıklanmayan hususlarda İstanbul İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir.
8-E:2,5 emin kattan itibaren maxTAKS:0,50 Hmax:serbest şartlarında avan projeye ÎBB tarafından onaylanacaktır.
9-Bodrum katlar çekme mesafeleri içinde kalmak kaydıyla parsel tamamında yapılabilir. "denilmektedir,
MEVCUT DURUM
Dosyasında bulunan fotoğraflardan Zeytinburnu 89 pafta 771 ada 12 parselin boş alan olduğu görülmüştür.

İLGİLİ KURUM GÖRÜŞLERİ:
İlgi yazı ekinde tarafımıza iletilen ilgili kurum görüşlerinden dosyasında;Ulaşım Planlama Müdürlüğünün,Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü,DLH Marmaray Bölge Müdürlüğünün,İSKİ Genel Müdürlüğünün İlgi yazı eki tadilata İlişkin kurum görüşlerinin yer aldığı görülmüştür.
Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 08.07.2008 gün M.34.0.İBB.0.14.69-310.01/4034(2007)-TN:458462-490612-2309 sayılı yazısında; "Büyükşehir Belediye Meclisince 16.05.2008 tarih ve 117 sayılı kararı ile ;kabul edilen Zeytinburnu İlçesi Kazlıçeşme Mahallesi 771 ada 12 parselin E:2,50 Hmax:Serbest yapılanma şartlarında ;Turizm Tesisi Alanına alınması şeklindeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi;
-Teklif Turizm Tesis Alanı kapsamında yer alacak fonksiyonlar için bahse konu parsel alanı içerisinde İstanbul Otopark yönetmeliği gereğince gerekli otopark alanlarının ayrılması,
-Avan Proje aşamasında Otopark Alanı ve ulaşım bağlantılarına ilişkin Müdürlüğümüzden yeniden görüş alınması,
-Uygulama aşamasında söz konusu parselin cepheli olduğu akslara gerekli terklerin yapılması
-Uygulama aşamasında otopark alanına giriş çıkış hususlarında UTK (Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu) kararı alınması
Hususlarının yerine getirilmesi şartı ile bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur."denilmektedir.
Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 02.07.2008 gün
M.34.0.İBB.0.32.70.310.06/GD.1296 TN:471964 sayılı yazısında; "Sonuç itibariyle ilgi yazı talebiniz yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda değerlendirilmiş olup belirtilen kriterlere uyulması koşuluyla 1/1000 ölçekli plan tadilatının yapılmasının Jeolojik olarak uygun görülmüştür."denilmektedir.
İSKİ Genel Müdürlüğünün 16.10.2008 gün M.34.0.İBB.5.01.03.09.00.02 16190-16660-133497 sayılı yazısında; 10 maddede belirtilen hususlara uyulması istenilmiştir.
DLH Marmaray Bölge Müdürlüğünün 07.04.2008 gün B.11.4.BÖM.00.13.05/Cr 1-752.01.10-2505 sayılı yazısında; "Yeni yapılacak hatta her iki tarafta en dış hat mihverinden 15 metre 15 metreden fazla olduğu yerlerde ise mülkiyet sınırımızdan itibaren 5 metre inşaat çekme mesafesi bırakılması gerekmektedir."denilmektedir,

DEĞERLENDİRME-SONUÇ
İlgi Zeytinburnu Belediye Başkanlığının 23.10.2008 gün M.34.6.ZEY.0.13.310.01-9182/6753 GD-14108 sayılı yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı teklifinde. Zeytinburnu 89 pafta 771 ada 12 parsel tasdik sınırı içine alınarak parsel üzerindeki T ibaresi İptal edilerek TT simgeli Turizm Tesisi Alanı ibaresi yazılmış parselin güney cephesindeki 10 m olan çekme mesafesi 5 m ye düşürülerek teklif plan paftasına ;
'T-Plan onama sınırı 89 pafta 771 ada 12 sayılı parselin sınır olup Turizm Tesis Alanıdır.
2-Zemin etüd ve raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
3-Turizm Tesisi Alanında otel,motel,apart otel,toplam inşaat alanının %40 'ı kadar rezidans ,müze ,kütüphane sergi solonu ,lokanta ,restaurant ,eğlence merkezi,otel bünyesinde hizmet ticari üniteler yer alabilir.Bu alanda E:2,50 zemin kattan itibaren max:TAKS:0,50 H max:serbest yapılanma şartlarında avan proje İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanacaktır.
4-Bodrum katlar çekme mesafeleri içinde kalmak kaydıyla parsel tamamında yapılabilir.
1. bodrum kat iskan edilebilir.emsale dahil değildir. 
5-Açıklanmayan hususlarda İstanbul İmar yönetmeliği hükümleri geçeriidir"şeklinde plan notlan getirildiği görülmüştür.
Zeytinburnu İlçesi Kazlıçeşme Mahallesi 771 ada 12 parsel hakkındaki İlgi dilekçe eki 1/1000 ölçekli plan teklifine ilişkin Ulaşım planlama Müdürlüğü, DLH Marmaray Bölge Müdürlüğünün ve, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün şartlı görüşünün yer aldığı görülmüştür.
Teklif plan tadilatında yer alan; 4.numaralı not ile Bodrum katlar çekme mesafeleri içinde kalmak kaydıyla parsel tamamında yapılabilir. 1. bodrum kat iskan edilebilir."emsale dahil değildir.denildiği bu alanlar emsale dahil edilmediğinden ,İstanbul İmar Yönetmeliğinin bodrum katlara ilişkin 6.09 maddesine aykırı olduğu görülmektedir.
Ayrıca sözkonusu parsel bulunduğu zemin kotu itibariyle İstanbul'un Marmara silueti kapsamında kalmakta olup Tarihi Yarım Adaya çok yakın bir noktada bulunan parseldeki yapılaşmanın (getirilen yükseklik değerleri net bir şekilde belirtilmediğinden ) İstanbul'un siluetini nasıl etkileyeceği anlaşılamamaktadır.
Zeytinburnu 771 ada 12 parsel 1/100000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni planı ile eşgüdüm halinde çalışmalarına başlatılan 1/25000 ölçekli İstanbul Nazım imar Taslak Planında yeşil alanda kalmaktadır.
İlgi dilekçe eki Zeytinburnu Kazlıçeşme 771 ada 12 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Ptan teklifi ve getirilen yapılanma koşulları (E:2,50) çevre yapılanma şartının çok üstünde olduğundan yapı, nüfus ve trafik yoğunluğunu artırarak emsal teşkil edici, ayrıca 1.bodrum kat emsal harici tutularak iskan edileceğinden verilen emsal değeri gerçekçi olmamakta ve artan nüfusun ihtiyacı olan donatı alanları ayrılmadığından Plan Yapım Yönetmeliğine uymamaktadır.
Dosyasında yapılan incelemede; 05.07.2008 tt.li l/500Dölçekli Nazım İmar Tadilat Planına yapılan itiraz bila gün M.34.0.İBB.0.13.41/2008-15126-TN:677959 /15875-TN:737421/15916-TN:740406 sayılı yazımız ile karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletildiği ve henüz karara bağlanmadığı görülmüştür.
Zeytinburnu Kazlıçeşme mahallesi 771 ada 12 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı teklifinin "05.07.2008 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlandığı görülmekle birlikte Meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planına göre yapı, nüfus ve trafik yoğunluğunu arttırıcı, Plan Yapım Yönetmeliğine uymayan, emsal teşkil edici nitelik taşıyan teklifin yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda, 1/5000 Ölçekti Nazım İmar Planına yapılan itirazın sonuçlanması akabinde bölge planlan kapsamında değerlendirilmesi gerektiği Müdürlüğümüz görüşüdür."denilerek ilgi Başkanlık Katı yazımız ekinde Büyükşehir Belediye Meclisine iletilen, Zeytinburnu İlçesi Kazlıçeşme Mahallesi 771 ada 12 parsele ilişkin 1/000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi İmar Komisyonunda görüşülmeyerek toplu halde İlgi 13.03.2009 gün 192 sayılı Meclis kararı ile müdürlüğümüze iade edilen dosyalar kapsamında tarafımıza iletilmiştir.
Teklifin değerlendirilmesi aşamasında İlgilisinin ilgi Pl.06.03.2009 gün 5381 sayılı dilekçesi ile 1/1000 ölçekli teklif plan tadilatına "su basman kotu parselin en yüksek köşe noktasından alınacak olup, blok boyut ve şekli ,kat yüksekliği çekme mesafeleri avan projede gösterildiği şekliyle kabul edilecektir."plan notunun ilave edilmesi talep edilmektedir.ilgi Pl.06.03.2009 gün 5381 sayılı dilekçe ile ilavesi talep edilen plan notu parselde blok boyutları yükseklik ve çekme mesafelerine serbestlik getirmekte olup teklif plan tadilatı ile getirilen çekme mesafeleri İle çelişki yaratacağı görülmüştür. " Denilerek. 

İlgi Zeytinburnu Belediye Başkanlığının 23.10.2008 gün M.34.6.ZEY.0.13.310.01-9182/6753 GD-14108 sayılı yazısı ve eki 10.10.2008 gün 242 sayılı İlçe Meclis kararı ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı teklifi yeniden değerlendirilmiş olup; ilgi 10.11.2008 gün 2008/18342/TN/870400 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisine takdim yazımızda belirtilen görüşümüze ilave edilecek husus bulunmamaktadır. Yazımız ve eki ilgi yazı ve eklerinin ilgi Başkanlık onayı ve genelge sürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddelerine göre yeniden değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Zeytinburnu 89 pafta, 771 ada, 12 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.Plan tadili teklifi incelenmiş olup; 1/5000 ölçekli N.İ.Plan kararlarını etkilemediğinden ilçe meclisinden geldiği şekliyle Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 1. Toplantı Yılı, Mayıs Ayı Toplantılarının 15 Mayıs 2009 tarihli 5. birleşiminde okunarak; müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler ve işaretle oylama neticesinde, raporun düzeltilerek ve Oyçokluğu ile kabulü kararlaştırıldı.

 

ZEYTİNBURNU, KAZLIÇEŞME’DEKİ SİLUETİ BOZAN BİNALARIN İMAR PLANINA CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞININ VE MİMARLAR ODASININ İTİRAZININ, AKP OYLARI İLE RET DEİLMESİNE İLİŞKİN İBB MECLİS KARARI.

Karar Özeti:

Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi 89 pafta 771 ada 12 parsel

Karar Tarihi:

15.07.2009

Karar No:

789

Dosya No:

789

Karar:

Planlama Müdürlüğü'nün 08/06/2009 gün ve 2009-7382 TN:1531068 - 1555124 sayılı yazısında;" 
İLGİ: a)İlgilisinin 27=08,09 gün PL.15126 sayılı dilekçesi (Özel Not) GÜRSEL TEKİN İTİRAZI)
b) belgilisinin 10.09.2008 günPl. 15916 sayılı dilekçesi (ŞAHIS İTİRAZI)
c)İlgilisinin 11.09.2008 günPl.15875 sayılı dilekçesi  (MİMARLAR ODASI İTİRAZI)
d)İlgilisinin 03.04.2008 gün P1.4793 sayılı dilekçe ve eki 
e) 13.04.2008 gün 2008/4793 TN:201501 sayılı Başkanlık Katı yazımız 
f)Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.05.2008 gün 1117 sayılı kararı g)25.07.2008 gün 2008/8942/TN/345606 554039 sayılı dağıtımlı yazımız 
h)Harita Müdürlüğünün 18.09.2008 gün TN:564541 TN 739660 BN:3229 sayılı yazısı ve eki askı tutanağı 
ı)Hukuk Müşavirliğinin, 19.06.2007 tarih, M.34.0.İBB.0.61-100-2002/3818 sayılı yazısı ve eki İstanbul 2. İdare Mahkemesinin, 15.06.2007 gün, Esas No:2002/1633, Karar No:2007/981 sayılı kararı
j)12.10.2008 gün 2008-15126-TN:677959/15875-TN:73741/15916-TN:740406 sayılı Başkanlık katı yazımız 
k) 13.03.2009 gün 192 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı
İTİRAZ
İlgililerinin ilgi a) ,ilgi b) ilgi c) dilekçeleri ile; Zeytinburnu 89 pafta 771 ada 12 parselin zemin kotu itibariyle İstanbul'un Marmara silueti kapsamında kaldığı,tarihi yarım adaya çok yakın bir noktada bulunan parseldeki yapılaşmanın getirilen yükseklik değeri net bir şekilde belirtilmediğinden İstanbul'un Siluetini nasıl etkileyeceğinin anlaşılamadığı, Emsalin 2,5 olması çevre yapılanma şartlarının çok üstünde olduğu özel yapılaşma şartları ile de İstanbul Yönetmeliğine aykırı olduğu,bahse konu planın tanımlanan yapılanma koşullarında kullanımlar ve yakın çevre ile ilişkisinin nasıl kurulacağının anlaşılamadığı bahse konu parselin ne kadar Sur Tecrit Koruma Bandının dışında kalmakta ise de Surlar ve tarihi yarımadaya etkileri bakımından etüt edilmesi gerektiği,ayrıca bodrum katlar emsal harici tutularak iskan edileceğinden verilen emsal değerinin gerçekçi olmadığı ,itiraz konusu plan değişikliği yapı nüfus ve trafik yoğunluğunu arttırıcı İstanbul İmar Yönetmeliğine ve Plan Yapım Yönetmeliğine aykırı ,emsal teşkil edici olduğu gerekçeleri ile 05.07.2008 t.tli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Tadilat Planına itiraz edilmektedir.
MÜLKİYET
İtiraza konu olan Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi 89 pafta 771 ada 12 parselin şirket adına kayıtlı olduğu ve 2. 7791 m² olduğu görülmüştür. 
PLANLARDAKİ DURUM:
ilgi d) dilekçe ekinde tarafımıza iletilen ;Zeytinburnu İlçesi Kazlıçeşme Mahallesi 89 pafta ,771 ada ,12 parselin E:2,50 yapılanma şartında Ticaret+Turizm Alanına alınmasına İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi ,ilgi e) yazımız İle Büyükşehir Belediye Meclisine İletilmiş ve Büyükşehir Belediye Meclisinin, ilgi (f) kararı ile teklif tadilen uygun bulunarak 1/5000 ölçekli Planlar Büyükşehir Belediye Başkanınca 05.072008 tarihinde aynen onaylanarak ilgi g) dağıtımlı yazımız ile gereği yapılmıştır.
Harita Müdürlüğünün İlgi h) yazısı ekinde bahse konu plana İlişkin Askı tutanağı tarafımıza iletilmiş ve ilgi a),İlgi b),ilgi c) dilekçelerin askı süresi içinde Başkanlığımıza verildiği anlaşılmıştır.
Zeytinburnu ilçesi Kazlıçeşme Mahallesi 89 pafta 771 ada 12 parsel 14.02.2002 t.tli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 21.09.2004 t.tli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında E: 1.00 yapılanma şartlarında Ticaret alanında kalmakta iken İlgi ı) yazı eki Mahkeme kararı gereği 1/5000 ölçekli planlar iptal edilmiştir.Söz konusu parsel 05.07.2008 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile E:2,5 yapılanma şartlarında Turizm Alanına alınmış olup plan notlarında;
1-Plan onama sınırı 89 pafta 771 ada 12 sayılı parselin sınırı olup Turizm Tesisi Alanıdır.
2-1/1000 ölçekli İmar Planı kararları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
3-İlgili kurum görüşleri alınacaktır.
4-Zemin Etüt ve Raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
5-Turizm Alanında ;Otel toplam İnşaat alanının %40'ı kadar kısmı Rezidans ,Müze ,Kütüphane Sergi Salonu ,Lokanta, Restaurant, eğlence merkezi,otel merkezinde hizmet eden ticari üniteler yer alabilir.
6-1.Bodrum kat iskan edilebillr.emsale dahil değildir.
7-Açıklanmayan hususlarda İstanbul İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir.
8-E:2?5 emin kattan itibaren maxTAKS:0.50 Hmax:serbest şartlarında avan projeye İBB tarafından onaylanacaktır.
9-Bodrum katlar çekme mesafeleri içinde kalmak kaydıyla parsel tamamında yapılabilir. "denilmektedir.
İLGİLİSİNİN İTİRAZI:
İlgi a) dilekçede; Bahse konu parselin zemin kotu itibariyle İstanbul'un Marmara silueti kapsamında kaldığı,tarihi yarım adaya çok yakın bir noktada bulunan parseldeki yapılaşmanın getirilen yükseklik değeri net bir şekilde belirtilmediğinden İstanbul'un Siluetini nasıl etkileyeceğinin anlaşılamadığı, Emsalin 2,5 olması çevre yapılanma şartlarının çok üstünde olduğu özel yapılaşma şartları ile de İstanbul Yönetmeliğine aykırı olduğu, plan tadilatının iptal edilerek yanlışlığın düzeltilmesi gerektiği belirtilerek 05.07.2008 t.t'li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına itiraz edilmiştir.
İlgi b) dilekçede; İtiraz süresi içinde kamu yararı bulunmayan yasa ve yönetmeliklere aykırı olan plana itiraz edilmesi gerektiği, bahse konu tadilatın yapı nüfus ve trafik yoğunluğunu arttırıcı olduğu, aynca bodrum katlar emsal harici tutularak iskan edileceğinden verilen emsal değerinin gerçekçi olmadığı, itiraz konusu plan değişikliği yapı nüfus ve trafik yoğunluğunu arttırıcı İstanbul İmar Yönetmeliğine ve Plan Yapım Yönetmeliğine aykırı, emsal teşkil edici olduğu gerekçelerle 05.07.2008 t.tli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına itiraz edilmektedir.
İlgi c) dilekçede; bahse konu planın tanımlanan yapılanma koşullarında kullanımlar ve yakın çevre ile ilişkisinin nasıl kurulacağının anlaşılamadığı bahse konu parsel Sur Tecrit Koruma Bandının dışında kalmakta ise de Surlar ve tarihi yarımadaya etkileri bakımından etüt edilmesi gerektiği, 1/5000 ölçekli İmar Plan değişikliği aşamasında ilgili kurum ve kuruluş görüşlerinin alınıp alınmadığının tespit edilemediği için 05.07.2007 t.tli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına itiraz edilmektedir.
DEĞERLENDİRME
Zeytinburnu İlçesi Kazlıçeşme, Mahallesi 89 pafta, 771 ada, 12 parselin E:2,50 yapılanma şartlarında Ticaret+Turizm Alanına alınmasına ilişkin olarak 05.07.2007 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan ilgi (a), ilgi b) ,ilgi c) itiraz dilekçesi gereği için Başkanlığımıza iletilmiştir.
İtiraza konu 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan teklifine ilişkin ilgi e) Başkanlık katı yazımızdaki ile "sözkonusu alanın ,E:2,50 yapılanma şartlarında Ticaret+Turizm Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı teklifinin "5 numaralı plan notunda "-Max E:2,50 dir.Emsal değerini aşmamak ve yapı çekme mesafeleri içerisinde kalmak şartıyla Taks ,H max ,kat yükseklikleri ve blok ebatları serbest olup İlçe Belediyesince onanacak avan projesinde belirlenecektir."denilmekte olup İstanbul İmar Yönetmeliğinde yüksek yapıların Avan proje Uygulamalarına ilişkin 3.04 maddesinde bina yüksekliği en az (45,50) m olan yapılarda avan projenin Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından onaylanmadan uygulama yapılamayacağı belirtildiğinden bu maddenin yönetmelik hükümlerine aykırı olduğu, 
6 numaralı not ile birden fazla bodrum kat yapılabileceği ve Bu alanlarda ;Kongre+Toplantı Salonu ,Balo salonu restaurant ,ticari birimler ,sinema ,disco cafe, spa, depo, kapalı havuz ve spor alanları ,fitness v.b. sosyal kültürel ve idari ortak mahaller ile katlı otopark gibi ticari fonksiyonların yer aldığı ifade edilmekte olup bu alanlar emsale dahil edilmediğinden , İstanbul İmar Yönetmeliğinin bodrum katlara ilişkin 6.09 maddesine aykırı olduğu görülmektedir.
Ayrıca sözkonusu parsel bulunduğu zemin kotu itibariyle İstanbul'un Marmara silueti kapsamında kalmakta olup Tarihi Yarım Adaya çok yakın bir noktada bulunan parseldeki yapılaşmanın (getirilen yükseklik değerleri net bir şekilde belirtilemediğinden) İstanbul'un siluetini nasıl etkileyeceği anlaşılamamaktadır.
Zeytinburnu 771 ada 12 parsel 1/100000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni planı ile eşgüdüm halinde çalışmalarına başlatılan 1/25000 ölçekli İstanbul Nazım İmar Taslak Planında yeşil alanda kalmaktadır.
İlgi d) dilekçe eki Zeytinburnu Kazlıçeşme 771 ada 12 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifi ve getirilen yapılanma koşulları (E:2,50) çevre yapılanma şartının çok üstünde olduğundan yapı, nüfus ve trafik yoğunluğunu artırarak emsal teşkil edici, ayrıca bodrum katlar emsal harici tutularak iskan edileceğinden verilen emsal değeri gerçekçi olmamakta ve artan nüfusun ihtiyacı olan donatı alanları ayrılmadığından Plan Yapım Yönetmeliğine ,getirilen özel yapılanma kararları ile de İstanbul İmar Yönetmeliğine aykırı nitelik taşımaktadır.Ulaşım planlama Müdürlüğünce ise teklif yalnızca Turizm Fonksiyonu ayrılması şartıyla uygun bulunmuştur.
"Zeytinburnu Kazlıçeşme mahallesi 771 ada 12 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifi yapı, nüfus ve trafik yoğunluğunu artırıcı, İstanbul İmar Yönetmeliğine ve Plan Yapım Yönetmeliğine aykırı ,emsal teşkil edici nitelik taşıdığından yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda 1/25000 ölçekli Nazım İmar planının tamamlanmasına müteakip bu planlara uygun hazırlanacak 1/5000 ölçekli Nazım İmar bölge planları doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiği" Müdürlüğümüz görüşü ile Başkanlık katma iletilmiş,ilgi f) Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile teklif plan notları 1 nolu plan notunda Ticaret+Turizm ibaresi iptal edilerek yerine "Turizm Tesis Alanı"
5 nolu plan notunun iptal edilerek yerine "Turizm alanında otel, toplam inş. alanının %40 kadar kısmı rezidans, müze, kütüphane, sergi salonu,

...İBB CHP Meclis Gurup Yönetimi; Zeytinburnu-Kazlıçeşme’de ki AK PARTİ’NİN ESERİ OLAN “Silueti Bozan Binalar” olarak tarihe geçen Onaltıdokuz gökdelenleri olarak adlandırılan yerin plan sürecine ilişkin tüm belgeleri, meclis tutanaklarını, komisyon raporlarını ve CHP Grubunun itirazlarını belgeleri açıklıyor;

 

Meclis tutanaklarında CHP’li Meclis Üyeleri “binaların silueti etkileyeceğini” söylemişlerdir.

 

CHP’li komisyon üyeleri: “Bu binalar Park Otel gibi, Gökkafes gibi tartışma yaratır” diyerek komisyon kararına şerh koymuşlar.

 

Ayrıca plana üç ayrı itiraz yapılmış ve Mimarlar Odası, CHP İstanbul İl Başkanlığı ve bir şahıs da askı süresinde plana itiraz etmiş. İtirazlar Meclise geldiğinde AKP oyları ile ret edilmiş.

 

Zeytinburnu’nda yapılan ve görüntüsü İstanbul Silueti ve Sultanahmet Camisi üzerine düşerek silueti bozan binaların planlarının Belediye Meclis kararlarını ve Mecliste yapılan tartışmaların tutanaklarını açıklayan CHP İBB Meclisi Gurup Başkan Vekili Fahrettin Kayhan; “Bu binalar AKP’nin İstanbul’daki imar yağmasının simgesidir. Minareler ve kubbeler üzerine düşen gökdelen gölgesi de, kendini yerel yönetimlerde marka ilan eden AKP’nin marka amblemidir” dedi.

 

Park Otel’in yıkıldığı dönemde İBB’nin Planlama ve İmar Daire Başkanlığı görevini de yapmış olan CHP İBB Meclisi Gurup Sözcüsü Mehmet Yıldız da açıklamasında: “AKP mecbur kalmadıkça mahkeme kararını uygulamayacak, binaları yıkmayacaktır. Bu binalar isteyerek ve bilerek yaptırılmıştır. Başbakan’ın “küstüm” çıkışı kamuoyunu oyalama taktiğidir” dedi.

 

CHP İBB Meclisi Gurup Başkan Vekili Fahrettin Kayhan açıklamasında şu bilgileri de yer verdi: Kazlıçeşme AKP yönetimleri için büyülü bir yerdir. Orada planlanmış başka projeler de vardır. Deniz doldurularak yapılacak SEAPORT projesi “arkadaşlar” tarafından yapılacak önemli bir projedir. Asya Avrupa arasında etüt edilmiş 6 raylı sistem hattının üçü Kazlıçeşme için etüt edilmiştir. Marmaray Kazlıçeşme’ye gelecek, araçlar için yapılan tüp tünel Kazlıçeşme’den geçecektir. AKP bu binalara ait planlar Belediye Meclisinde görüşülürken;

“İstanbul siluetini etkileyeceği” söylenmiş;

“İleride Gök Kafes, Park Otel gibi tartışmalara konu olacağı” uyarısı yapılmış;  “İstanbul’un bu tip yoğun yapılaşma nedeni ile UNESKO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesinden çıkarılma tehlikesi” hatırlatılmıştır. CHP plana şerh koymuş, askı süresinde itiraz etmiş, Meclise gelen CHP ve Mimarlar Odası itirazı AKP oyları ile ret edilmiştir.”

“15.07.2009 tarihli Meclis toplantı tutanağından AKP Gurup Başkan Vekilinin sözleri:“Burada hem meclis üyelerinin huzurunda, hem izleyiciler huzurunda,  hem de basın mensuplarının önünde deklere ediyorum. Biz İstanbul’un Ak Parti Gurubu olarak şehrin böyle bir (tesise) ihtiyacı olduğuna inanarak, 2010 a (Kültür Başkentine) bir değer kattığı amacıyla, şahsın, kişinin kim olduğu önemli olmadan, bununla ilgili irademizi, Meclis olarak, Ak Parti Gurubu olarak bu irademizi gösteriyoruz”  

“Bu tepkiye bakılırsa; Onaltıdokuz, bilmeden, farkında olmadan verilmiş binalar değildir.Bilerek, isteyerek ama kör bir öngörüsüzlükle verilmiş “arkadaş” projelerinden sadece birisidir.”

 

EKLER

 

ONALTIDOKUZ’UN PLAN DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİNDEKİ,

İTİRAZ DİLEKÇESİ-MECLİS TUTANAKLARI-MECLİS KARARLARI

 

PLANA İTİRAZ DİLEKÇESİ:

CHP İstanbul İl Başkanlığı ve Mimarlar Odasının Plana Yasal İtirazın, Planlama Müdürlüğü Meclise şu şekilde iletmiştir:

“Zeytinburnu 89 pafta 771 ada 12 parselin zemin kotu itibariyle İstanbul'un Marmara silueti kapsamında kaldığı, Tarihi Yarımada’ya çok yakın bir noktada bulunan parseldeki yapılaşmanın getirilen yükseklik değeri net bir şekilde belirtilmediğinden, İstanbul'un Siluetini nasıl etkileyeceğinin anlaşılamadığı, Emsalin 2,5 olması çevre yapılanma şartlarının çok üstünde olduğu özel yapılaşma şartları ile de İstanbul (İmar) Yönetmeliğine aykırı olduğu, bahse konu planın tanımlanan yapılanma koşullarında kullanımlar ve yakın çevre ile ilişkisinin nasıl kurulacağının anlaşılamadığı, bahse konu parselin ne kadar Sur Tecrit Koruma Bandının dışında kalmakta ise de Surlar ve tarihi yarımadaya etkileri bakımından etüt edilmesi gerektiği, ayrıca bodrum katlar emsal harici tutularak iskan edileceğinden verilen emsal değerinin gerçekçi olmadığı, itiraz konusu plan değişikliği yapı nüfus ve trafik yoğunluğunu arttırıcı, İstanbul İmar Yönetmeliğine ve Plan Yapım Yönetmeliğine aykırı, emsal teşkil edici olduğu gerekçeleri ile 05.07.2008 t.tli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Tadilat Planına itiraz edilmektedir.

Bu itirazlara ve mecliste yapılan eleştirilere meydan okuna-okuna bu ucubelerin planları AKP tarafından onaylanmış ve binalar yaptırılmıştır.

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİ:

1. Arsa, 18.05.2007 tarihinde TMSF’den alınmıştır.

Silueti bozan binaların arsası, Sayın Başbakan’ın arkadaşının firması (ASTAY) tarafından TMSF’den alınmıştır. Plan raporlarının bazı bölümlerinde arsa alanı: 7 bin metrekare gösterilse de, Arsa: 27 bin 791 metrekaredir. ASTAY firmasına tapu tescili 18.05.2007 tarihindedir.

2.           03.04.2008 tarihinde İBB’den Plan değişikliği istenmiştir.

Yeni arsa sahibi, 03.04.2008 tarih, 4792 sayılı dilekçe ile plan değişikliği yapılması için, İBB’ye başvurmuştur. Talep; Mevcut Planda: 1 (bir) Emsal, Ticaret fonksiyonu olan inşaat hakkının, 2,5 (iki buçuk) Emsal: Turizm-Ticaret Alanına alınmasıdır. Plan değişikliği talebinde: “Bina yüksekliği, blok sayısı ve blok ebatlarının serbest olması” istenmektedir.

3.           16.05.2008 tarihinde Plan değişikliği İBB Meclisi’nde kabul        edilmiştir.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu ilgilisinin plan değişikliği talebini inceleyerek; Emsal:2,5 (iki buçuk), Bina yüksekliği, blok ebatları ve blok sayısı serbest, bina çekme mesafeleri 5 metre(eski planda10 metredir), İskan edilecek bir bodrum kat emsale dâhil edilmeyecektir. Yapılacak binalarda; otel, rezidans, müze, kütüphane, sergi salonu, lokanta, restoran, eğlence merkezi ve ticari üniteler yapılabilir notlarının ilavesi ile planın kabul edilmesine ilişkin teklifini, 16.05.2008 tarihinde İBB Meclisine sunmuştur.  27.791 metrekare olan arsa, plan raporlarında sürekli yanlış yazılıp az gösterilmiştir. (7791 m2. 2,779 m2 gibi)

Devletten satın alınırken İnşaat Emsali: 1(bir) olan arsanın imarı, yeni sahibinin isteği doğrultusunda, artırılarak, 16.05.2008 tarihinde, İstanbul Siluetine zarar vereceği de dahil, tüm uyarılara rağmen, AKP’li meclis üyelerinin kabul oyu, diğer partilere mensup meclis üyelerinin ret oyuna karşın “oy çokluğu ile İBB Meclisinde kabul edilmiştir.

4.           CHP İl Başkanlığı ve Mimarlar Odası Plana itiraz etmiştir.

Askıya çıkan İmar Planına, yasal süresi içinde, CHP İl Başkanlığı 27.08.2009 tarihinde, Mimarlar Odası ve bir şahıs 10.09.2009 tarihinde itiraz etmişlerdir.

İtirazın içeriği özet olarak şu şeklidedir: “Bu plan yoğunluk artırıcıdır ve parsel ölçeğindedir. İstanbul Siluetinin ve tarihi surların üzerinde yaratacağı etkisi araştırılmadan plan onaylanmıştır. Bu plan yanlıştır.”

5.           1/5000 Plana yapılan itirazlar değerlendirilmeden 1/ 1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İBB Meclisince onaylanmıştır.

1/5000 Ölçekli Plan değişikliğine yapılan itirazlar İBB Meclisinde değerlendirilmeden; Zeytinburnu Belediye Meclisi’nin 10.10.2008 tarih 242 sayı ile görüştüğü ve kabul ettiği 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, İBB Meclisinin 15.05.2009 tarihli toplantısında gündeme alınmıştır.  CHP’li meclis üyesinin; “İstanbul Siluetinin ve tarihi surların üzerinde olumsuzluk yaratacağı” uyarısına rağmen, AKP’li meclis üyelerinin oyları ile kabul etmiştir. Bu durum plan hiyerarşisi ve İmar Kanununa aykırıdır.

6.           Zeytinburnu Belediyesi, ilgilisine 06.05.2009 tarih 2406 Numara ile İmar Durum Belgesi vermiştir.

7.           1/5000 Ölçekli Plana İtiraz, İmar Durumu belgesi ilgilisine verildikten sonra değerlendirilmiştir.

İlgilisi imar durum belgesini aldıktan sonra, İstanbul Büyük Şehir Belediye Meclisi; CHP’nin ve Mimarlar Odasının 1/5000 Ölçekli İmar Planına yaptığı itirazı, 15.07.2009 tarihli toplantısında AKP oyları ile ret etmiştir.

8.           İnşaat ruhsatı 31.12.2009 tarihinde verilmiştir.

Zeytinburnu Belediyesi 31.12.2009 tarihinde İnşaat Ruhsatı düzenlemiş ve inşaat başlamıştır. İste Sayın Başbakan’ın arkadaşının; “Her şeyim yasal” dediği, plan değişikliği süreci ORGANİZE BİÇİMDE bu şekilde işletilmiştir.

9.           Rezalet kamuoyuna 14.09.2011 tarihinde yansımıştır.

Binalar yükseldikten sonra, İstanbul Siluetine olumsuz etkisi 14.09.2011 tarihliRadikal Gazetesinde, Ömer Erbil imzası ile yayınlanan haberle duyurulmuştur. Muhtemelen Sayın Başbakan, bu haberden sonra gelişen kamuoyu tepkisi ile durumdan haberdar olup, arkadaşına “tıraşla” talimatı vermiştir.

Başbakan’ın arkadaşına küsme nedeni bu binaların “tıraşlanması” ise, bu binaların tıraşlanma noktasına gelmesi 5 yıllık bir olay değil, iki yıllık bir olaydır. İki arkadaş 5 yıldır konuşmuyorlarsa bu küslüğün başka bir nedeni var demektir.

Yasalara uydurulan bu süreçte Meclis toplantılarında yapılan tartışmalarda AKP’li İBB yönetimi uyarılmış, uyarılar dinlenmediği gibi, bir meydan okuma edası ile bu ucubelerin imar planları onaylanmıştır.

 

MECLİS TUTANAKLARINDAKİ TARTIŞMALAR.

  1. KAZLIÇEŞME’DEKİ SİLUETİ BOZAN BİNALARIN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI ONAYLANIRKEN,  15.05.2009 TARİHİNDE MECLİS’TEKİ TARTIŞMALAR.

Zeytinburnu İlçesi’nde 27. 791 metrekare alanlı; 89 pafta 771 ada 12 parselde 1 (bir) emsali 2,5 emsale çıkaran, bina yüksekliğini serbest bırakan, bina çekme mesafelerini 10 metreden 5 metreye indirerek yapılacak bir bodrum katı emsal dışı bırakan ve arsaya, turizm fonksiyonu yanında rezidans ve başka fonksiyonlar da getiren plan değişikliği yapılırken İBB Meclisinde yaşanan tartışmalar:

Ahmet Sadıkoğlu (Saadet Partisi. Şimdi AKP’de): Bu plan ve yer incelendiğinde, sanki bu parsele ciddi imtiyazlar sağlanmış hissi var. Eski plandaki çekme mesafeleri 10 mt iken 5 mt ye indiriliyor. Emsal: 1 iken, Emsal: 2,5 a çıkarılıyor. Taban Alanının %50 olması, Bina yüksekliğinin serbest olması, birinci bodrum katın iskân edilebilir ve emsal harici olması gibi. Bir parselde bu kadar yüksek oranda imtiyaz sağlanmasının uygun olmayacağı kanaatindeyim.

En azından çekme mesafelerinin 10 mt de kalmasını, bodrum katların emsal harici tutulmasının kaldırılmasını teklif ediyorum.

Halil Sarıca (CHP’den İmar Komisyonu Üyesi): (Arsaya ait) 05.07.2008 tasdik tarihli 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına itiraz edilmiş. İtiraz neticelenmeden Büyükşehir’de bekletilirken 1/1000 Ölçekli Uygulama Planını tasdik ediyorsunuz. Önce itirazın neticelenmesi gerekir. (Plan hiyerarşisi ve planlama ilkeleri bunu gerektirir)

(Yer) Zemin kotu itibari ile İstanbul’un Marmara siluetinde kalıyor. Tarihi Yarımada’ya çok yakın bir noktada bulunan parsel, Sur Tecrit Bandı dışında kalsa da, surlar ve Tarihi Yarımada’ya etkileri açısından etüt edilmelidir. Koruma Kurulu görüşü alınması gereklidir.

Yer, 1/25 Bin Ölçekli Nazım Planda yeşil alanda kalmaktadır diye teknik raporda (Planlama Müdürlüğü plancılarının uyarısı) not bulunmaktadır. Bodrum katların emsal harici tutulması Yönetmeliğin (İmar) 6.09 maddesine aykırı olup, Plan Yapım Yönetmeliğine de aykırıdır. Binanın en-boy-yüksekliği (sınırlandırılmamış) belli değildir.  Emsalin, birden iki buçuğa çıkarılması ile yapı ve nüfus yoğunluğu getirilmiş, bu nüfusun ihtiyacı olan donatı alanları sağlanmamıştır. Arsa metrekaresi 7 bin 791 metrekare olarak yazılmış. TMSF’nin satışında 27 bin 791 metrekare olarak görülüyor. Yanlışlık düzeltilmelidir.

İleride Gök Kafes, Park Otel gibi tartışmalara meydan vermemek için, İmar Komisyonu üyesi olarak bu rapora katılmıyorum.  Bizim rapora oyumuz rettir. Arz ederim.

 

Sefer Kocabaş (AKP, İm. Kom. Bşk.)Önce şunu söyleyeyim. Arsa 27.791 metrekare. Ayrıca bu yer, Turizm Bakanlığı tarafından Turizm Alanı ilan edilen Ataköy-Zeytinburnu hattının hemen arkasında. Geçmiş dönemde de ticaret alanı olan bir yer. Ancak turizm ile ilgili İstanbul’un durumu göz önüne alınırsa bizim bu tip otel alanlara ihtiyacımız var. Eğer Kongre Turizmi canlanacaksa İstanbul’un tarihi ve turistik açıdan dünyada pay alçağını düşünürsek bu otel alanının altında bodrum katlarda yapacağı kongre salonlarına ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bundan dolayı bu turizm alanına evet dedik. Arz ederim.

Ahmet Sadıkoğlu (Saadet Partisi-Şimdi AKP’de): Komisyon Başbakanı’nın ifadelerinden sonra biraz daha üzüldüm. Şimdi bir yeri emsal bir iken TMSF’den satın alacaksınız. Büyükşehir Meclisinde emsalini 2,5 a çıkaracaksınız. Üstüne bir sürü de ilave fonksiyonlar alacaksınız. Yani bizim (bu Meclisin) vazifemiz bu mu?  … Bu, yanlış bir uygulamadır. Çekme mesafeleri 10 mt den 5 metreye indirilmiş. En azından çekme mesafelerini düzeltin. Bodrumu neden emsal harici tutunuz?  27 bin metrekare arsada en azından bir bodrum katta 20 bin metrekare inşaat demek. En az 3 bodrum kat yapılacak. Bunlar çok yanlış ve absürt şeylerdir. Bunların düzeltmelerinin yapılmasının uygun olacağını düşünüyorum.

Ahmet Selamet (Meclis 1. Başkan Vekili):  Saadet Partisi adına Ahmet Beyin yapmış olduğu aykırı teklifi oylarınıza sunuyorum. Teklif oya sunuldu ve oy çokluğu ile ret edildi.

İmar Ve Bayındırlık Komisyonu raporu oya sunuldu. Oy çokluğu ile (CHP’li ve diğer partili meclis üyelerinin ret oyuna karşın AKP’li meclis üyelerinin oyları ile Zeytinburnu Kazlıçeşme’deki Silueti bozan “tıraşı” istenen binaların İmar Planı) kabul edildi.

 

2.           1/ 5000 ÖLÇEKLİ PLANA YAPILAN İTİRAZLARIN, AKP’Lİ MECLİS ÜYELERİNİN OYLARI İLE REDDEDİLİDİĞİ, 15.07.2009 TARİHLİ OTURUMDA YAPILAN TARTIŞMALAR.

Plana İtiraz Edenler: Mimarlar Odası, CHP İl Başkanlığı ve Bir Şahıs.

Meclis kararındaki metinden, itiraz edenlerin itiraz gerekçeleri:

“Zeytinburnu 89 pafta 771 ada 12 parselin zemin kotu itibariyle İstanbul'un Marmara silueti kapsamında kaldığı, tarihi yarım adaya çok yakın bir noktada bulunan parseldeki yapılaşmanın getirilen yükseklik değeri net bir şekilde belirtilmediğinden İstanbul'un Siluetini nasıl etkileyeceğinin anlaşılamadığı, Emsalin 2,5 olması çevre yapılanma şartlarının çok üstünde olduğu özel yapılaşma şartları ile de İstanbul Yönetmeliğine aykırı olduğu, bahse konu planın tanımlanan yapılanma koşullarında kullanımlar ve yakın çevre ile ilişkisinin nasıl kurulacağının anlaşılamadığı bahse konu parselin ne kadar Sur Tecrit Koruma Bandının dışında kalmakta ise de Surlar ve tarihi yarımadaya etkileri bakımından etüt edilmesi gerektiği, ayrıca bodrum katlar emsal harici tutularak iskan edileceğinden verilen emsal değerinin gerçekçi olmadığı ,itiraz konusu plan değişikliği yapı nüfus ve trafik yoğunluğunu arttırıcı İstanbul İmar Yönetmeliğine ve Plan Yapım Yönetmeliğine aykırı ,emsal teşkil edici olduğu gerekçeleri ile 05.07.2008 t.tli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Tadilat Planına itiraz” edilmektedir.

Ahmet Sadıkoğlu (Saadet Partisi Şimdi AKP’de): Bu plana Mayıs ayı içinde de karşı çıkmıştım. İtiraz edenlerin gerekçelerine katılıyorum. Aynı şeyleri düşünmüşüz. TMSF’den emsal bir olarak satılmış yerin emsalini takriben 3.5, 4 Emsale kadar çıkarmış, bir sürü de fonksiyon eklemişsiniz. Bu yapılan şeyin yanlışlığını plan geçerken anlatmıştım. Aynı eleştirimi tekrar ediyorum.

Sefer Kocabaş (İmar ve Bayındırlık Kom. Bşk.): Bu yerle ilgili defalarca görüştük. Burası Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun yetki alanı dışında. Turizm Bakanlığının “Turizm Alanı” ilan ettiği Ataköy-Yedikule hattının hemen arkasında. Dolayısı ile turizm olmaya çok müsait. İstanbul’a hizmet vermeye çok müsait. Biz bunu böyle değerlendirdik. Yeri kim almış, kiminmiş, bizi ilgilendirmez. Turizm tesisi yapılmaya müsaitse biz ona göre değerlendiririz.

Ahmet Sadıkoğlu: Özetle şöyle diyor. Sayın Komisyon Başkanı’nın turizm ve otel konusunda sürekli yaptığı açıklamalarını biliyorum. Sayın Başkan Avrupa Kültür Başkenti olmayı da düşünüyor her halde. Ona hatırlatmak isterim. İstanbul’un kötü yapılaşması nedeni ile UNESKO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesinden çıkarılma tehlikesi var. Onu neden düşünmüyorsunuz?

Mehmet Ergun Tura (AKP Gurup Başkan Vekili): Arkadaşın fikirlerini dinlemek hoş da usul içinde olursa. Arkadaşımız bir şeyden (İstanbul’un kötü yapılaşma nedeni ile UNESKO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesinden çıkarılma tehlikesi) bahsediyor. Söyledikleri gündem dışı. Konuştuğumuz konu, AK Parti Gurubu Komisyon Başkanımızın ifade ettiği gibi otel yerleri ile alakalı. Burada hem meclis üyelerinin huzurunda, hem izleyiciler huzurunda,  hem de basın mensuplarının önünde deklere ediyorum. Biz İstanbul’un Ak Parti Gurubu olarak şehrin böyle bir ihtiyacı (otel ihtiyacı) olduğuna inanarak, 2010 a (Kültür Başkentine) bir değer kattığı amacıyla, şahsın, kişinin kim olduğu önemli olmadan bununla ilgili irademizi, Meclis olarak, Ak Parti Gurubu olarak bu irademizi gösteriyoruz. Bunu birebir de arkadaşlarımıza duyuruyoruz.

Gökhan Zeybek (CHP Sözcüsü): Komisyon raporunda arsa metrekaresi yanlış olarak işlenmiş. 7 bin yazılmış. Hâlbuki TMSF satışında 27.791 metrekare.  Böyle bir arsa Emsal 1 (bir) iken satılıyor. Satıldıktan sonra imar artışına gitmeyi enteresan buluyorum. Şimdi Emsal 2.5 yapılıyor.  Bu işlerin doğru olmadığını belirtmek istiyorum.

Mehmet Ergun Tura (AKP Gurup Başkan Vekili):  Gökhan Beyin söylediklerine katılıyorum. Yalnız Sefer Bey’in söylediği gibi burası Sur Tecrit Alanı dışında ve Bakırköy-Ataköy Turizm Alanı bitişiğindedir. (Yer) Aynı havzada aynı özelliği gösteren bir özelliktedir. 2,5 Emsal turizm tesisi yapmaya müsait bir emsaldir.

Meclis Başkan Vekili Ahmet Selamet’in yaptığı oylama sonucunda, (CHP ve AKP dışındaki diğer partilere mensup meclis üyelerinin ret oyuna karşılık AKP oyları ile) itiraz oy çokluğu ile reddediliyor.

MECLİS KARARLARI

PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ: 1/5000 ÖLÇEKLİ PLANIN VE 1/1000 ÖLÇEKLİ PLANIN KABULÜ, 1/5000 ÖLÇEKLİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE YAPILAN İTİRAZIN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ BELEDİYE MECLİS KARARLARI:  

ZEYTİNBURNU, KAZLIÇEŞMEDE SİLÜETİ BOZAN BİNALARIN İNŞAAT HAKKINI ARTIRAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ MECLİS KARARI.

Karar Özeti:

Zeytinburnu İlçesi Kazlıçeşme Mahallesi 89 pafta 771 ada 12 parsel

Karar Tarihi:

16.05.2008

Karar No:

1117

Dosya No:

1117

Karar:

Planlama Müdürlüğü'nün 13/ 04/2008 gün ve 2008/4793/TN/201501 sayılı yazısında;"
TALEP
İlgilisinin 03.04.2008 gün Pl. 4793 sayılı dilekçe ile; Zeytinbumu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesi 89 pafta, 771 ada, 12 parselin E:2,50 yapılanma şartında Ticaret+Turizm Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi tarafımıza iletilerek gereği talep edilmektedir.
KONUNUN EVVELİYATI:
Dosyasında yapılan incelemede; İlgi Hukuk Müşavirliğinin, 19.06.2007 tarih, M.34.0.İBB.0.61-100-2002/3818 sayılı yazı ile, Zeytinbumu İlçesi, 85 pafta, 771 ada, eski 6, yeni 11,12 parsellerin yer aldığı 14.02.2002 tasdik tarihli, 1/5000 ölçekli Nazım İmar planının İstanbul 2. İdare Mahkemesinin, 15.06.2007 gün, Esas No:2002/1633, Karar No:2007/981 sayılı kararı ile iptal edildiği tarafımıza bildirildiği görülmüştür.
İstanbul Büyükşehir Alanı Avrupa Yakası Büyükçekmece, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kâğıthane, Esenler, Bayrampaşa, Güngören, Bahçelievler, Bağcılar, Bakırköy, Zeytinbumu ve Avcılar İlçe Sınırlarının Tamamında (yaklaşık 63.000 hektar) 1/5000 Ölçekli Analitik Etütler ve Nazım İmar Planı Tasarısı İşi 31.05.2005 tarih ve 2005/150 sayılı karar ile Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler Ağaç San. Ve Tic. A.Ş. (BİMTAŞ) uhdesine ihale edildiği gerekçesiyle, İlgi Hukuk Müşavirliğinin, 19.06.2007 tarih, M.34.0.İBB.0.61-100-2002/3818 sayılı yazısı ve eki İstanbul 2. İdare Mahkemesinin, 15.06.2007 gün, Esas No:2002/1633, Karar No:2007/981 sayılı Mahkeme karar ile plansız kalan alan için Üst ölçekli plan kararları, Planlama Esasları ve Şehircilik İlkeleri doğrultusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hazırlanması gereken Zeytinbumu İlçesinin 1/5000 ölçekli plan çalışmaları sürecinde değerlendirilmesi amacı ile 08.10.2006 gün 2007-16374 sayılı Başkanlık Oluru alınmış olup söz konusu plan çalışmaları henüz sonuçlanmamıştır.
MÜLKİYET:
Dosyasında yer alan mülkiyet bilgilerinden, Zeytinbumu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesi, 89 pafta 771 ada, 12 parselin şirket adına kayıtlı ve 7791 m2 olduğu görülmüştür.
MERİ PLANLARDAKİ DURUMU:
Zeytinbumu İlçesi Kazlıçeşme Mahallesi 89 pafta 771 ada 12 parsel 14.02.2002 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 21.09.2004 t.t.li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında E:1.00 yapılanma şartlarında Ticaret alanında kalmakta iken İlgi Hukuk Müşavirliğinin, 19.06.2007 tarih, M.34.0.İBB.0.61-100-2002/3818 sayılı yazısı ve eki İstanbul 2. İdare Mahkemesinin, 15.06.2007 gün, Esas No:2002/1633, Karar No:2007/981 sayılı Mahkeme kararı gereği 1/5000 ölçekli planlar iptal edilmiştir.
İLGİLİ KURUM GÖRÜŞLERİ:
İlgilisinin 03.04.2008 gün Pl. 4793 sayılı dilekçe ekinde tarafımıza iletilen ilgili kurum görüşlerinden dosyasında; Ulaşım Planlama Müdürlüğünün, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, DLH Marmaray Bölge Müdürlüğünün İlgi yazı eki tadilata ilişkin kurum görüşlerinin yer aldığı görülmüştür.
Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 07.04.2008 gün M.34.0.İBB.0.14.69-310.01/4034(2007)-204613-BN.1191 İBB.46936 sayılı yazısında;
"Zeytinbumu İlçesi Kazlıçeşme Mahallesi 771 ada 12 parselin E:2,50 Hmax: serbest yapılanma şartlarında Ticaret+Turizm alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Tadilatı teklif edilen fonksiyonlar ve yapılanma şartları tesisin hizmet alacağı yollardaki mevcut hacim /kapasite oranlarını artırarak ulaşım ana planında belirlenen değerlere yaklaştığından dolayı teklif fonksiyonun sadece turizm olması koşuluyla uygun bulunmuştur."denilmektedir.
Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 08.10.2007 gün M.34. 0.İBB.0.32.70. 310.06/Gd. 1713/123325 sayılı yazısında;
"Söz konusu raporda inceleme alanı Tb-ÖA ( Bakırköy Formasyonu Önlemli alanlar)olarak belirlenmiş olup hazırlanan rapor plan tadilatı için yeterli Jeolojik çalışmayı içermektedir. Planlama aşamasında raporda belirtilen önlem ve önerilere titizlikle uyulması ve önerilen hususların teklif planlara yansıtılması şartıyla talep 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatının yapılması Müdürlüğümüzce uygun bulunmuştur." Denilmektedir.
DLH Marmaray Bölge Müdürlüğünün 07.04.2008 gün B.11.4.BÖM.00.13.05/Cr 1-752.01.10-2505 sayılı yazısında;
Bakanlıkça ihale edilen "Gebze -Haydarpaşa, Sirkeci- Halkalı Banliyö Hatlarının iyileştirilmesi (Marmaray Projesi) işi kapsamında İstanbul İli Zeytinbumu İlçesi 771 ada 12 parsel nolu taşınmazdan herhangi bir kamulaştırma yapılmayacağı belirtilmiştir.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:
İlgilisinin 03.04.2008 gün Pl. 4793 sayılı dilekçe ekinde tarafımıza iletilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi G21 b-04a rumuzlu halihazır pafta üzerine hazırlanmış ve Zeytinbumu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesi, 771 ada 12 parsel tasdik sınırı içine alınarak; parselde Ticaret+Turizm Alanı Planlanmış plan paftasına;
1-Plan onama sınırı 89 pafta 771 ada 12 sayılı parselin sınırı olup Ticaret+Turizm Alanıdır.
2-1/1000 ölçekli İmar Planı kararları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
3-İlgili kurum görüşleri alınacaktır.
4-Zemin Etüt ve Raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
5-Ticaret+Turizm alanında; Otel, İş Merkezi, Rezidans, Konut, Ofıs, Büro, Alışveriş Merkezi, Sinema, Tiyatro, Eğlence Merkezi, Çok Katlı Mağaza, Müze, Kütüphane, Sergi Salonu, Kültür Tesisleri, Lokanta, Restaurant, Gazino, Yönetim Binaları, Banka ve Finans Kurumları v.b ticari fonksiyonlar yer alabilir.
-Max E:2,50 dir. Emsal değerini aşmamak ve yapı çekme mesafeleri içerisinde kalmak şartıyla Taks, H max, kat yükseklikleri ve blok ebatları serbest olup İlçe Belediyesince onanacak avan projesinde belirlenecektir.
6-Plan kapsamında bu parsel ile ilgili ayrıntılı olarak hazırlanacak zemin etüd ve raporunun ön gördüğü koşullarda zemin düzlemi (+0,0 kodu) altında yapı çekme mesafesi içerisinde kalmak şartıyla parsel tamamında birden fazla bodrum katı yapılabilir. Bu alanlarda; Kongre+Toplantı Salonu, Balo salonu restaurant, ticari birimler, sinema, disco cafe, spa, depo, kapalı havuz ve spor alanları, fıtness v.b. sosyal kültürel ve idari ortak mahaller ile katlı otopark yer alabilecek olup, emsal değerine dahil değildir.
7-Açıklanmayan hususlarda İstanbul İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir."şeklinde plan notları getirildiği görülmüştür.
Zeytinbumu İlçesi Kazlıçeşme Mahallesi 771 ada 12 parsel hakkındaki İlgi dilekçe eki 1/5000 ölçekli plan teklifine ilişkin Ulaşım planlama Müdürlüğü ve, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün şartlı görüşünün yer aldığı görülmüştür.
Zeytinbumu İlçesi Kazlıçeşme Mahallesi 771 ada 12 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi plan notları incelendiğinde;
5 numaralı not ile "-Max E:2,50 dir. Emsal değerini aşmamak ve yapı çekme mesafeleri içerisinde kalmak şartıyla Taks, H max, kat yükseklikleri ve blok ebatları serbest olup İlçe Belediyesince onanacak avan projesinde belirlenecektir."denilmekte olup İstanbul İmar Yönetmeliğinde yüksek yapıların Avan proje Uygulamalarına ilişkin 3.04 maddesinde bina yüksekliği en az (45,50) m olan yapılarda avan projenin Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından onaylanmadan uygulama yapılamayacağı belirtildiğinden bu maddenin yönetmelik hükümlerine aykırı olduğu,
6 numaralı not ile birden fazla bodrum kat yapılabileceği ve Bu alanlarda; Kongre+Toplantı Salonu, Balo salonu restaurant, ticari birimler, sinema, disco cafe, spa, depo, kapalı havuz ve spor alanları, fıtness v.b. sosyal kültürel ve idari ortak mahaller ile katlı otopark gibi ticari fonksiyonların yer aldığı ifade edilmekte olup bu alanlar emsale dahil edilmediğinden, İstanbul İmar Yönetmeliğinin bodrum katlara ilişkin 6.09 maddesine aykırı olduğu görülmektedir.
Ayrıca sözkonusu parsel bulunduğu zemin kotu itibariyle İstanbul'un Marmara silueti kapsamında kalmakta olup Tarihi Yarım Adaya çok yakın bir noktada bulunan parseldeki yapılaşmanın (getirilen yükseklik değerleri net bir şekilde belirtilemediğinden ) İstanbul'un siluetini nasıl etkileyeceği anlaşılamamaktadır.
Zeytinbumu 771 ada 12 parsel 1/100000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni planı ile eşgüdüm halinde çalışmalarına başlatılan 1/25000 ölçekli İstanbul Nazım İmar Taslak Planında yeşil alanda kalmaktadır.
İlgi dilekçe eki Zeytinbumu Kazlıçeşme 771 ada 12 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifi ve getirilen yapılanma koşulları (E:2,50) çevre yapılanma şartının çok üstünde olduğundan yapı, nüfus ve trafik yoğunluğunu artırarak emsal teşkil edici, ayrıca bodrum katlar emsal harici tutularak iskan edileceğinden verilen emsal değeri gerçekçi olmamakta ve artan nüfusun ihtiyacı olan donatı alanları ayrılmadığından Plan Yapım Yönetmeliğine, getirilen özel yapılanma kararları ile de İstanbul İmar Yönetmeliğine aykırı nitelik taşımaktadır. Ulaşım planlama Müdürlünce ise teklif yalnızca Turizm Fonksiyonu ayrılması şartıyla uygun bulunmuştur.
Zeytinbumu Kazlıçeşme Mahallesi 771 ada 12 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifi yapı, nüfus ve trafik yoğunluğunu artırıcı, İstanbul İmar Yönetmeliğine ve Plan Yapım Yönetmeliğine aykırı, emsal teşkil edici nitelik taşıdığından yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda 1/25000 ölçekli Nazım İmar planının tamamlanmasına müteakip bu planlara uygun hazırlanacak 1/5000 ölçekli Nazım İmar bölge planları doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiği Müdürlüğümüz görüşüdür. " Denilerek.
İlgilisinin 03.04.2008 gün Pl. 4793 sayılı dilekçe eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifi ekte olup, ilgi 20.8.2004 gün, 12734-41-030-000/S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004 gün, 12734-41-030-000/S/90 sayılı Başkanlık oluru, genelge, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7. maddesine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Zeytinbumu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesi, 89 pafta, 771 ada 12 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi incelenmiş olup ,
1 nolu plan notunda Ticaret+Turizm ibaresi iptal edilerek yerine Turizm tesis alanı ibaresinin yazılması 5 nolu plan notunun iptal edilerek yerine turizm alanında otel, toplam inş. alanının %40 kadar kısmı rezidans müze, kütüphane, sergi salonu, lokanta, restaurant eğlence merkezi, otel bünyesine hizmet eden ticari üniteler yer alabilir plan notunun ilavesi 6 nolu plan notunun iptal edilerek yerine 1. bodrum kat iskan edilebilir. Emsale dahil değildir. Plan notunun ilave edilmesi .
E=2,5 zemin kattan itibaren max TAKS=0.50 H max= Serbest , şartlarında avan proje İBB tarafından onaylanacaktır. Plan notunun ilave edilmesi Bodrum katlar çekme mesafeleri içinde kalmak kaydıyla parsel tamamında yapılabilir plan notunun ilave edilmesi ile birlikte turizm alanına alınması komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.
Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 5 inci Seçim Dönemi 5 inci Toplantı Yılı, MAYIS AYI TOPLANTILARININ 16 MAYIS 2008 tarihli 5 inci birleşiminde okunarak; Yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

ZEYTİNBURNU KAZLIÇEŞMEDE SİLUETİ BOZAN BİNALARIN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDAKİ MECLİS KARARI.

Karar Özeti:

Zeytinburnu İlçesi 89 pafta 771 ada 12 parsel

Karar Tarihi:

15.05.2009

Karar No:

296

Dosya No:

296

Karar:

Planlama Müdürlüğü'nün 13/04/2009 gün ve 2009-3981-TN:1352853 3982/TN/1352879 -5381/TN: 1352853 sayılı yazısında;" 

TALEP
İlgi Zeytinburnu Belediye Başkanlığının 23.10.2008 gün M.34.6.ZEY.0.13.310.01-9182/6753 GD-14108 sayılı yazı İle; Zeytinburnu İlçesi 89 pafta 771 ada 12 parsel sayılı taşınmaza ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı teklifi Zeytinburnu Belediye Meclisince değerlendirilmek üzere iletildiği,Zeytinburnu İlçesi Kazlıçeşme Mahallesi 89 pafta 771 ada 12 parselin 14.02.2002 ttli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 21.09.2004 t.tli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında E:1,00 yapılanma şartlarında Ticaret Alanında kalmakta iken ilgilisine e hazırlanan ve taşınmazın E: 2,50 yapılanma şartlarında Ticaret+Turizm Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.05.2008 tarih ve 1117 sayılı kararı ile tadilen uygun görüldüğü ve 16.08.2008 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca aynen onandığı bahsi geçen Nazım İmar Planı baz alınarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı ilgi Zeytinburnu Belediye Başkanlığının 23.10.2008 gün M.34.6.ZEY.0.13.310.01-9182/6753 GD-14108 sayılı yazısı ve eki 10.10.2008 gün 242 sayılı İlçe Meclis karan ile uygun bulunduğu ifade edilerek 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifi gereği için tarafımıza iletilmiştir.

İLÇE MECLİS KARARI:
İlgi Zeytinburnu Belediye Başkanlığının 23.10.2008 gün M.34.6.ZEY.0.13.310.01-9182/6753 GD-14108 sayılı yazı eki 10.10.2008 gün 242 sayılı İlçe Meclis kararında; "06.10.2008 tarih Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.09.2008 tarih ve 6007 sayılı teklifi İncelendi;
Yapılan incelemede bahsi geçen parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin 16.05.2008 tarih ve 1117 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ve 16.08.2008 tarihli Büyükşehir Belediye Başkanlığı onayı ile uygun görüldüğü anlaşılmıştır.Söz konusu 1/5000 ölçekli Plan notları;
"1-Plan onama sının 89 pafta 771 ada 12 sayılı parselin sınırı olup turizm tesis alanıdır.
2-1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan kararları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
3-İlgili kurum görüşleri alınacaktır.
4-Zemin etüd ve raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
5-Turizm Alanında otel toplam inşaat alanının %40 kadar kısmı rezidans ,müze kütüphane,sergi salonu,lokanta ,restaurant ,eğlence merkezi,otel bünyesine hizmet eden ticari üniteler yer alabilir.
6-1. bodrum kat iskan edilebilir emsale dahil değildir.
7-Açıklanmayan hususlarda İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
8-E:2,5 zemin kattan itibaren max:TAKS:0,50 H max:serbest şartlarında avan proje İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanacaktır.
9-Bodrum katlar çekme mesafeleri içinde kalmak kaydıyla parsel tamamında yapılabilir."
Şeklindedir. 
Teklif edilen 1/1000 ölçekli İmar Uygulama Planı notlan ise;
"1-Plan onama sınırı 89 pafta 771 ada 12 sayılı parselin sınır olup Turizm Tesis Alanıdır,
2-Zemin etüd ve raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
3-Turizm Tesisi Alanında otel,motel,apart otel,toplam inşaat alanının %40 'ı kadar rezidans ,müze ,kütüphane sergi solonu ,lokanta ,restaurant ,eğlence merkezi,otel bünyesinde hizmet eden ticari üniteler yer alabilir.Bu alanda E:2,50 zemin kattan itibaren max:TAKS:0,50 II max:serbest yapılanma şartlarında avan proje İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanacaktır.
4-Bodrum katlar çekme mesafeleri içinde kalmak kaydıyla parsel tamamında yapılabilir.
1. bodrum kat iskan edilebilir. emsale dahil değildir.
5-Açıklanmayan hususlarda İstanbul İmar yönetmeliği hükümleri geçerlidir."şeklindedir. Teklif edilen 1/1000 ölçekli İmar Uygulama Planı nazım imar planı ile uyumlu olup teklif Müdürlüğünden geldiği şekliyle Komisyonumuzca uygun görülmüştür."denilmektedir.
MÜLKİYET
Dosyasında yer alan mülkiyet bilgilerinden ,Zeytinburnu İlçesi , Kazlıçeşme Mahallesi ,89 pafta 771 ada ,12 parselin şirket adına kayıtlı ve 27771 m2 olduğu görülmüştür.
MERİ PLANDAKİ DURUM
Zeytinburnu İlçesi Kazlıçeşme Mahallesi 89 pafta 771 ada 12 parsel 14.02.2002 t.tli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 21.09.2004 t.tli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında E:1.00 yapılanma şartlarında Ticaret alanında kalmakta iken Hukuk Müşavirliğinin, 19.06.2007 tarih, M.34.0.ÎBB.0.61-100-2002/3818 sayılı yazısı ve eki İstanbul 2. İdare Mahkemesinin, 15.06.2007 gün, Esas No:2002/1633, Karar No:2007/981 sayılı kararı gereği 1/5000 ölçekli planlar iptal edilmiştir. Söz konusu parsel 05.07.2008 t.t.li 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile E:2,5 yapılanma şartlarında Turizm Alanına alınmış olup plan notlarında;
1-Plan onama sının 89 pafta 771 ada 12 sayılı parselin sınırı olup Turizm Tesisi Alanıdır.
2-1/1000 ölçekli İmar Planı kararları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
3-İlgili kurum görüşleri alınacaktır.
4-Zemin Etüt ve Raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
5-Turizm Alanında; Otel toplam inşaat alanının %40'ı kadar kısmı Rezidans, Müze ,Kütüphane Sergi Salonu ,Lokanta ,Restaurant, eğlence merkezİ,otel merkezinde hizmet eden ticari üniteler yer alabilir.
6-1 .Bodrum kat iskan edilebilir.emsale dahil değildir.
7-Açıklanmayan hususlarda İstanbul İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir.
8-E:2,5 emin kattan itibaren maxTAKS:0,50 Hmax:serbest şartlarında avan projeye ÎBB tarafından onaylanacaktır.
9-Bodrum katlar çekme mesafeleri içinde kalmak kaydıyla parsel tamamında yapılabilir. "denilmektedir,
MEVCUT DURUM
Dosyasında bulunan fotoğraflardan Zeytinburnu 89 pafta 771 ada 12 parselin boş alan olduğu görülmüştür.

İLGİLİ KURUM GÖRÜŞLERİ:
İlgi yazı ekinde tarafımıza iletilen ilgili kurum görüşlerinden dosyasında;Ulaşım Planlama Müdürlüğünün,Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü,DLH Marmaray Bölge Müdürlüğünün,İSKİ Genel Müdürlüğünün İlgi yazı eki tadilata İlişkin kurum görüşlerinin yer aldığı görülmüştür.
Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 08.07.2008 gün M.34.0.İBB.0.14.69-310.01/4034(2007)-TN:458462-490612-2309 sayılı yazısında; "Büyükşehir Belediye Meclisince 16.05.2008 tarih ve 117 sayılı kararı ile ;kabul edilen Zeytinburnu İlçesi Kazlıçeşme Mahallesi 771 ada 12 parselin E:2,50 Hmax:Serbest yapılanma şartlarında ;Turizm Tesisi Alanına alınması şeklindeki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi;
-Teklif Turizm Tesis Alanı kapsamında yer alacak fonksiyonlar için bahse konu parsel alanı içerisinde İstanbul Otopark yönetmeliği gereğince gerekli otopark alanlarının ayrılması,
-Avan Proje aşamasında Otopark Alanı ve ulaşım bağlantılarına ilişkin Müdürlüğümüzden yeniden görüş alınması,
-Uygulama aşamasında söz konusu parselin cepheli olduğu akslara gerekli terklerin yapılması
-Uygulama aşamasında otopark alanına giriş çıkış hususlarında UTK (Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu) kararı alınması
Hususlarının yerine getirilmesi şartı ile bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur."denilmektedir.
Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün 02.07.2008 gün
M.34.0.İBB.0.32.70.310.06/GD.1296 TN:471964 sayılı yazısında; "Sonuç itibariyle ilgi yazı talebiniz yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda değerlendirilmiş olup belirtilen kriterlere uyulması koşuluyla 1/1000 ölçekli plan tadilatının yapılmasının Jeolojik olarak uygun görülmüştür."denilmektedir.
İSKİ Genel Müdürlüğünün 16.10.2008 gün M.34.0.İBB.5.01.03.09.00.02 16190-16660-133497 sayılı yazısında; 10 maddede belirtilen hususlara uyulması istenilmiştir.
DLH Marmaray Bölge Müdürlüğünün 07.04.2008 gün B.11.4.BÖM.00.13.05/Cr 1-752.01.10-2505 sayılı yazısında; "Yeni yapılacak hatta her iki tarafta en dış hat mihverinden 15 metre 15 metreden fazla olduğu yerlerde ise mülkiyet sınırımızdan itibaren 5 metre inşaat çekme mesafesi bırakılması gerekmektedir."denilmektedir,

DEĞERLENDİRME-SONUÇ
İlgi Zeytinburnu Belediye Başkanlığının 23.10.2008 gün M.34.6.ZEY.0.13.310.01-9182/6753 GD-14108 sayılı yazı eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı teklifinde. Zeytinburnu 89 pafta 771 ada 12 parsel tasdik sınırı içine alınarak parsel üzerindeki T ibaresi İptal edilerek TT simgeli Turizm Tesisi Alanı ibaresi yazılmış parselin güney cephesindeki 10 m olan çekme mesafesi 5 m ye düşürülerek teklif plan paftasına ;
'T-Plan onama sınırı 89 pafta 771 ada 12 sayılı parselin sınır olup Turizm Tesis Alanıdır.
2-Zemin etüd ve raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
3-Turizm Tesisi Alanında otel,motel,apart otel,toplam inşaat alanının %40 'ı kadar rezidans ,müze ,kütüphane sergi solonu ,lokanta ,restaurant ,eğlence merkezi,otel bünyesinde hizmet ticari üniteler yer alabilir.Bu alanda E:2,50 zemin kattan itibaren max:TAKS:0,50 H max:serbest yapılanma şartlarında avan proje İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanacaktır.
4-Bodrum katlar çekme mesafeleri içinde kalmak kaydıyla parsel tamamında yapılabilir.
1. bodrum kat iskan edilebilir.emsale dahil değildir. 
5-Açıklanmayan hususlarda İstanbul İmar yönetmeliği hükümleri geçeriidir"şeklinde plan notlan getirildiği görülmüştür.
Zeytinburnu İlçesi Kazlıçeşme Mahallesi 771 ada 12 parsel hakkındaki İlgi dilekçe eki 1/1000 ölçekli plan teklifine ilişkin Ulaşım planlama Müdürlüğü, DLH Marmaray Bölge Müdürlüğünün ve, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün şartlı görüşünün yer aldığı görülmüştür.
Teklif plan tadilatında yer alan; 4.numaralı not ile Bodrum katlar çekme mesafeleri içinde kalmak kaydıyla parsel tamamında yapılabilir. 1. bodrum kat iskan edilebilir."emsale dahil değildir.denildiği bu alanlar emsale dahil edilmediğinden ,İstanbul İmar Yönetmeliğinin bodrum katlara ilişkin 6.09 maddesine aykırı olduğu görülmektedir.
Ayrıca sözkonusu parsel bulunduğu zemin kotu itibariyle İstanbul'un Marmara silueti kapsamında kalmakta olup Tarihi Yarım Adaya çok yakın bir noktada bulunan parseldeki yapılaşmanın (getirilen yükseklik değerleri net bir şekilde belirtilmediğinden ) İstanbul'un siluetini nasıl etkileyeceği anlaşılamamaktadır.
Zeytinburnu 771 ada 12 parsel 1/100000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni planı ile eşgüdüm halinde çalışmalarına başlatılan 1/25000 ölçekli İstanbul Nazım imar Taslak Planında yeşil alanda kalmaktadır.
İlgi dilekçe eki Zeytinburnu Kazlıçeşme 771 ada 12 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Ptan teklifi ve getirilen yapılanma koşulları (E:2,50) çevre yapılanma şartının çok üstünde olduğundan yapı, nüfus ve trafik yoğunluğunu artırarak emsal teşkil edici, ayrıca 1.bodrum kat emsal harici tutularak iskan edileceğinden verilen emsal değeri gerçekçi olmamakta ve artan nüfusun ihtiyacı olan donatı alanları ayrılmadığından Plan Yapım Yönetmeliğine uymamaktadır.
Dosyasında yapılan incelemede; 05.07.2008 tt.li l/500Dölçekli Nazım İmar Tadilat Planına yapılan itiraz bila gün M.34.0.İBB.0.13.41/2008-15126-TN:677959 /15875-TN:737421/15916-TN:740406 sayılı yazımız ile karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletildiği ve henüz karara bağlanmadığı görülmüştür.
Zeytinburnu Kazlıçeşme mahallesi 771 ada 12 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı teklifinin "05.07.2008 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlandığı görülmekle birlikte Meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planına göre yapı, nüfus ve trafik yoğunluğunu arttırıcı, Plan Yapım Yönetmeliğine uymayan, emsal teşkil edici nitelik taşıyan teklifin yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda, 1/5000 Ölçekti Nazım İmar Planına yapılan itirazın sonuçlanması akabinde bölge planlan kapsamında değerlendirilmesi gerektiği Müdürlüğümüz görüşüdür."denilerek ilgi Başkanlık Katı yazımız ekinde Büyükşehir Belediye Meclisine iletilen, Zeytinburnu İlçesi Kazlıçeşme Mahallesi 771 ada 12 parsele ilişkin 1/000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi İmar Komisyonunda görüşülmeyerek toplu halde İlgi 13.03.2009 gün 192 sayılı Meclis kararı ile müdürlüğümüze iade edilen dosyalar kapsamında tarafımıza iletilmiştir.
Teklifin değerlendirilmesi aşamasında İlgilisinin ilgi Pl.06.03.2009 gün 5381 sayılı dilekçesi ile 1/1000 ölçekli teklif plan tadilatına "su basman kotu parselin en yüksek köşe noktasından alınacak olup, blok boyut ve şekli ,kat yüksekliği çekme mesafeleri avan projede gösterildiği şekliyle kabul edilecektir."plan notunun ilave edilmesi talep edilmektedir.ilgi Pl.06.03.2009 gün 5381 sayılı dilekçe ile ilavesi talep edilen plan notu parselde blok boyutları yükseklik ve çekme mesafelerine serbestlik getirmekte olup teklif plan tadilatı ile getirilen çekme mesafeleri İle çelişki yaratacağı görülmüştür. " Denilerek. 

İlgi Zeytinburnu Belediye Başkanlığının 23.10.2008 gün M.34.6.ZEY.0.13.310.01-9182/6753 GD-14108 sayılı yazısı ve eki 10.10.2008 gün 242 sayılı İlçe Meclis kararı ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilatı teklifi yeniden değerlendirilmiş olup; ilgi 10.11.2008 gün 2008/18342/TN/870400 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisine takdim yazımızda belirtilen görüşümüze ilave edilecek husus bulunmamaktadır. Yazımız ve eki ilgi yazı ve eklerinin ilgi Başkanlık onayı ve genelge sürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddelerine göre yeniden değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur. 

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Zeytinburnu 89 pafta, 771 ada, 12 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli U.İ.Plan tadili teklifi incelenmiş olup; 1/5000 ölçekli N.İ.Plan kararlarını etkilemediğinden ilçe meclisinden geldiği şekliyle Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 1. Toplantı Yılı, Mayıs Ayı Toplantılarının 15 Mayıs 2009 tarihli 5. birleşiminde okunarak; müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler ve işaretle oylama neticesinde, raporun düzeltilerek ve Oyçokluğu ile kabulü kararlaştırıldı.

 

ZEYTİNBURNU, KAZLIÇEŞME’DEKİ SİLUETİ BOZAN BİNALARIN İMAR PLANINA CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞININ VE MİMARLAR ODASININ İTİRAZININ, AKP OYLARI İLE RET DEİLMESİNE İLİŞKİN İBB MECLİS KARARI.

Karar Özeti:

Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi 89 pafta 771 ada 12 parsel

Karar Tarihi:

15.07.2009

Karar No:

789

Dosya No:

789

Karar:

Planlama Müdürlüğü'nün 08/06/2009 gün ve 2009-7382 TN:1531068 - 1555124 sayılı yazısında;" 
İLGİ: a)İlgilisinin 27=08,09 gün PL.15126 sayılı dilekçesi (Özel Not) GÜRSEL TEKİN İTİRAZI)
b) belgilisinin 10.09.2008 günPl. 15916 sayılı dilekçesi (ŞAHIS İTİRAZI)
c)İlgilisinin 11.09.2008 günPl.15875 sayılı dilekçesi  (MİMARLAR ODASI İTİRAZI)
d)İlgilisinin 03.04.2008 gün P1.4793 sayılı dilekçe ve eki 
e) 13.04.2008 gün 2008/4793 TN:201501 sayılı Başkanlık Katı yazımız 
f)Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.05.2008 gün 1117 sayılı kararı g)25.07.2008 gün 2008/8942/TN/345606 554039 sayılı dağıtımlı yazımız 
h)Harita Müdürlüğünün 18.09.2008 gün TN:564541 TN 739660 BN:3229 sayılı yazısı ve eki askı tutanağı 
ı)Hukuk Müşavirliğinin, 19.06.2007 tarih, M.34.0.İBB.0.61-100-2002/3818 sayılı yazısı ve eki İstanbul 2. İdare Mahkemesinin, 15.06.2007 gün, Esas No:2002/1633, Karar No:2007/981 sayılı kararı
j)12.10.2008 gün 2008-15126-TN:677959/15875-TN:73741/15916-TN:740406 sayılı Başkanlık katı yazımız 
k) 13.03.2009 gün 192 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı
İTİRAZ
İlgililerinin ilgi a) ,ilgi b) ilgi c) dilekçeleri ile; Zeytinburnu 89 pafta 771 ada 12 parselin zemin kotu itibariyle İstanbul'un Marmara silueti kapsamında kaldığı,tarihi yarım adaya çok yakın bir noktada bulunan parseldeki yapılaşmanın getirilen yükseklik değeri net bir şekilde belirtilmediğinden İstanbul'un Siluetini nasıl etkileyeceğinin anlaşılamadığı, Emsalin 2,5 olması çevre yapılanma şartlarının çok üstünde olduğu özel yapılaşma şartları ile de İstanbul Yönetmeliğine aykırı olduğu,bahse konu planın tanımlanan yapılanma koşullarında kullanımlar ve yakın çevre ile ilişkisinin nasıl kurulacağının anlaşılamadığı bahse konu parselin ne kadar Sur Tecrit Koruma Bandının dışında kalmakta ise de Surlar ve tarihi yarımadaya etkileri bakımından etüt edilmesi gerektiği,ayrıca bodrum katlar emsal harici tutularak iskan edileceğinden verilen emsal değerinin gerçekçi olmadığı ,itiraz konusu plan değişikliği yapı nüfus ve trafik yoğunluğunu arttırıcı İstanbul İmar Yönetmeliğine ve Plan Yapım Yönetmeliğine aykırı ,emsal teşkil edici olduğu gerekçeleri ile 05.07.2008 t.tli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Tadilat Planına itiraz edilmektedir.
MÜLKİYET
İtiraza konu olan Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi 89 pafta 771 ada 12 parselin şirket adına kayıtlı olduğu ve 2. 7791 m² olduğu görülmüştür. 
PLANLARDAKİ DURUM:
ilgi d) dilekçe ekinde tarafımıza iletilen ;Zeytinburnu İlçesi Kazlıçeşme Mahallesi 89 pafta ,771 ada ,12 parselin E:2,50 yapılanma şartında Ticaret+Turizm Alanına alınmasına İlişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı teklifi ,ilgi e) yazımız İle Büyükşehir Belediye Meclisine İletilmiş ve Büyükşehir Belediye Meclisinin, ilgi (f) kararı ile teklif tadilen uygun bulunarak 1/5000 ölçekli Planlar Büyükşehir Belediye Başkanınca 05.072008 tarihinde aynen onaylanarak ilgi g) dağıtımlı yazımız ile gereği yapılmıştır.
Harita Müdürlüğünün İlgi h) yazısı ekinde bahse konu plana İlişkin Askı tutanağı tarafımıza iletilmiş ve ilgi a),İlgi b),ilgi c) dilekçelerin askı süresi içinde Başkanlığımıza verildiği anlaşılmıştır.
Zeytinburnu ilçesi Kazlıçeşme Mahallesi 89 pafta 771 ada 12 parsel 14.02.2002 t.tli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 21.09.2004 t.tli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında E: 1.00 yapılanma şartlarında Ticaret alanında kalmakta iken İlgi ı) yazı eki Mahkeme kararı gereği 1/5000 ölçekli planlar iptal edilmiştir.Söz konusu parsel 05.07.2008 t.t.li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile E:2,5 yapılanma şartlarında Turizm Alanına alınmış olup plan notlarında;
1-Plan onama sınırı 89 pafta 771 ada 12 sayılı parselin sınırı olup Turizm Tesisi Alanıdır.
2-1/1000 ölçekli İmar Planı kararları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
3-İlgili kurum görüşleri alınacaktır.
4-Zemin Etüt ve Raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
5-Turizm Alanında ;Otel toplam İnşaat alanının %40'ı kadar kısmı Rezidans ,Müze ,Kütüphane Sergi Salonu ,Lokanta, Restaurant, eğlence merkezi,otel merkezinde hizmet eden ticari üniteler yer alabilir.
6-1.Bodrum kat iskan edilebillr.emsale dahil değildir.
7-Açıklanmayan hususlarda İstanbul İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir.
8-E:2?5 emin kattan itibaren maxTAKS:0.50 Hmax:serbest şartlarında avan projeye İBB tarafından onaylanacaktır.
9-Bodrum katlar çekme mesafeleri içinde kalmak kaydıyla parsel tamamında yapılabilir. "denilmektedir.
İLGİLİSİNİN İTİRAZI:
İlgi a) dilekçede; Bahse konu parselin zemin kotu itibariyle İstanbul'un Marmara silueti kapsamında kaldığı,tarihi yarım adaya çok yakın bir noktada bulunan parseldeki yapılaşmanın getirilen yükseklik değeri net bir şekilde belirtilmediğinden İstanbul'un Siluetini nasıl etkileyeceğinin anlaşılamadığı, Emsalin 2,5 olması çevre yapılanma şartlarının çok üstünde olduğu özel yapılaşma şartları ile de İstanbul Yönetmeliğine aykırı olduğu, plan tadilatının iptal edilerek yanlışlığın düzeltilmesi gerektiği belirtilerek 05.07.2008 t.t'li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına itiraz edilmiştir.
İlgi b) dilekçede; İtiraz süresi içinde kamu yararı bulunmayan yasa ve yönetmeliklere aykırı olan plana itiraz edilmesi gerektiği, bahse konu tadilatın yapı nüfus ve trafik yoğunluğunu arttırıcı olduğu, aynca bodrum katlar emsal harici tutularak iskan edileceğinden verilen emsal değerinin gerçekçi olmadığı, itiraz konusu plan değişikliği yapı nüfus ve trafik yoğunluğunu arttırıcı İstanbul İmar Yönetmeliğine ve Plan Yapım Yönetmeliğine aykırı, emsal teşkil edici olduğu gerekçelerle 05.07.2008 t.tli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına itiraz edilmektedir.
İlgi c) dilekçede; bahse konu planın tanımlanan yapılanma koşullarında kullanımlar ve yakın çevre ile ilişkisinin nasıl kurulacağının anlaşılamadığı bahse konu parsel Sur Tecrit Koruma Bandının dışında kalmakta ise de Surlar ve tarihi yarımadaya etkileri bakımından etüt edilmesi gerektiği, 1/5000 ölçekli İmar Plan değişikliği aşamasında ilgili kurum ve kuruluş görüşlerinin alınıp alınmadığının tespit edilemediği için 05.07.2007 t.tli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına itiraz edilmektedir.
DEĞERLENDİRME
Zeytinburnu İlçesi Kazlıçeşme, Mahallesi 89 pafta, 771 ada, 12 parselin E:2,50 yapılanma şartlarında Ticaret+Turizm Alanına alınmasına ilişkin olarak 05.07.2007 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan ilgi (a), ilgi b) ,ilgi c) itiraz dilekçesi gereği için Başkanlığımıza iletilmiştir.
İtiraza konu 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan teklifine ilişkin ilgi e) Başkanlık katı yazımızdaki ile "sözkonusu alanın ,E:2,50 yapılanma şartlarında Ticaret+Turizm Alanına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatı teklifinin "5 numaralı plan notunda "-Max E:2,50 dir.Emsal değerini aşmamak ve yapı çekme mesafeleri içerisinde kalmak şartıyla Taks ,H max ,kat yükseklikleri ve blok ebatları serbest olup İlçe Belediyesince onanacak avan projesinde belirlenecektir."denilmekte olup İstanbul İmar Yönetmeliğinde yüksek yapıların Avan proje Uygulamalarına ilişkin 3.04 maddesinde bina yüksekliği en az (45,50) m olan yapılarda avan projenin Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından onaylanmadan uygulama yapılamayacağı belirtildiğinden bu maddenin yönetmelik hükümlerine aykırı olduğu, 
6 numaralı not ile birden fazla bodrum kat yapılabileceği ve Bu alanlarda ;Kongre+Toplantı Salonu ,Balo salonu restaurant ,ticari birimler ,sinema ,disco cafe, spa, depo, kapalı havuz ve spor alanları ,fitness v.b. sosyal kültürel ve idari ortak mahaller ile katlı otopark gibi ticari fonksiyonların yer aldığı ifade edilmekte olup bu alanlar emsale dahil edilmediğinden , İstanbul İmar Yönetmeliğinin bodrum katlara ilişkin 6.09 maddesine aykırı olduğu görülmektedir.
Ayrıca sözkonusu parsel bulunduğu zemin kotu itibariyle İstanbul'un Marmara silueti kapsamında kalmakta olup Tarihi Yarım Adaya çok yakın bir noktada bulunan parseldeki yapılaşmanın (getirilen yükseklik değerleri net bir şekilde belirtilemediğinden) İstanbul'un siluetini nasıl etkileyeceği anlaşılamamaktadır.
Zeytinburnu 771 ada 12 parsel 1/100000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni planı ile eşgüdüm halinde çalışmalarına başlatılan 1/25000 ölçekli İstanbul Nazım İmar Taslak Planında yeşil alanda kalmaktadır.
İlgi d) dilekçe eki Zeytinburnu Kazlıçeşme 771 ada 12 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifi ve getirilen yapılanma koşulları (E:2,50) çevre yapılanma şartının çok üstünde olduğundan yapı, nüfus ve trafik yoğunluğunu artırarak emsal teşkil edici, ayrıca bodrum katlar emsal harici tutularak iskan edileceğinden verilen emsal değeri gerçekçi olmamakta ve artan nüfusun ihtiyacı olan donatı alanları ayrılmadığından Plan Yapım Yönetmeliğine ,getirilen özel yapılanma kararları ile de İstanbul İmar Yönetmeliğine aykırı nitelik taşımaktadır.Ulaşım planlama Müdürlüğünce ise teklif yalnızca Turizm Fonksiyonu ayrılması şartıyla uygun bulunmuştur.
"Zeytinburnu Kazlıçeşme mahallesi 771 ada 12 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifi yapı, nüfus ve trafik yoğunluğunu artırıcı, İstanbul İmar Yönetmeliğine ve Plan Yapım Yönetmeliğine aykırı ,emsal teşkil edici nitelik taşıdığından yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda 1/25000 ölçekli Nazım İmar planının tamamlanmasına müteakip bu planlara uygun hazırlanacak 1/5000 ölçekli Nazım İmar bölge planları doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiği" Müdürlüğümüz görüşü ile Başkanlık katma iletilmiş,ilgi f) Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile teklif plan notları 1 nolu plan notunda Ticaret+Turizm ibaresi iptal edilerek yerine "Turizm Tesis Alanı"
5 nolu plan notunun iptal edilerek yerine "Turizm alanında otel, toplam inş. alanının %40 kadar kısmı rezidans, müze, kütüphane, sergi salonu,

...

SİVİL HABER

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner309

banner225

banner209