Fatih'te İmar itirazlarına dava açma hakkı son tarihi 13 Mart

İmar Planlarına Karşı verilen itiraz dilekçelerine 60 gün içinde cevap verilmediği hallerde, devam eden 60 gün içinde İstanbul idare mahkemesine (Yenibosna-Bahçelievler) Dava Açma hakkınız var, İtiraz etmediğiniz takdirde bütün itiraz haklarınızı kaybediyorsunuz..

Fatih'te İmar itirazlarına dava açma hakkı son tarihi 13 Mart
İdare mahkemesine itiraz davası açma ücreti takriben ilk etapta 100 tL civarında başvuru ücreti, keşif ve dava bedelleri ile 1200-2000 TL arasında olabileceğini avukatlardan öğrenmiş bulunmaktayız. Kazanılan davalarda ödenen bu ücretleri geri alma hakkı olduğunu sanıyorum, Kesin bilmiyorum. avukatınızdan öğreniniz.

14 Kasım 2012 son itiraz tarihi veya dilekçenizi verdiğiniz sizin tarihiniz üzerinden 60 gün sonra 120 güne kadar zaman içinde itiraz davası açmanız gerekiyor. AÇTINIZ MI? Son gün olan 14 Kasım 2012 günü dilekçe vermiş iseniz, süreniz 12 Mart 2013 mesai saati sonunda doluyor.

İmar planlarına karşı açılacak davalarda planı yapan ve onaylayan kurumda yapılacak idari itirazlara bağlı olarak dava açma süreleri değişmektedir. Askıda itiraz edilip edilmemesine göre ya da askı sürecinin çoktan geride kalıp artık planın uygulanmaya başlanmış olduğu aşamalarda dava açma süreleri hesaplanabilmektedir. Bu konuda genel bir bilgi verilmesi herkes için faydalı olacaktır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun “dava açma süresi” başlıklı 7. maddesinde dava açma süresinin özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay’da ve idare mahkemelerinde altmış gün olduğu; ilanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresinin, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı; yine aynı yasanın “üst makamlara başvurma” başlıklı 11. maddesinde, ilgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılmasının üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebileceği, bu başvurunun işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durduracağı, altmış gün içinde bir cevap verilmezse isteğin reddedilmiş sayılacağı kurala bağlanmıştır.

Özel kanun olan 3194 sayılı İmar Kanununun, “Planların Hazırlanması Ve Yürürlüğe Konulması” başlıklı 8.maddesinin (b) bendinde ise, “imar planları; nazım imar planı ve uygulama imar planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar” kuralı yer almaktadır.

Anılan maddelerin birlikte değerlendirilmesinden, imar planlarına karşı, 2577 sayılı Yasanın 11. maddesi kapsamında başvuru için, özel bir kanun olan 3194 sayılı Yasanın 8/b maddesi ile özel bir itiraz süresi getirildiği anlaşılmaktadır. Bu durum karşısında, imar planlarına karşı, bir aylık askı süresi içinde 2577 sayılı Yasanın 11. maddesi kapsamında başvuruda bulunulması ve bu başvuruya idari dava açma süresinin başlangıç tarihi olan son ilan tarihini izleyen günden itibaren 60 gün içinde cevap verilmeyerek isteğin reddedilmiş sayılması halinde, bu tarihi takip eden 60 günlük dava açma süresi içinde veya son ilan tarihini izleyen günden itibaren 60 gün içinde cevap verilmek suretiyle isteğin reddedilmesi halinde bu cevap tarihini izleyen günden itibaren 60 günlük dava açma süresi içinde idari dava açılabileceği sonucuna varılmaktadır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun dava açma süresini düzenleyen 7. maddesinin 4. fıkrasında “ilanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresi, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar. Ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililer, düzenleyici işlem veya uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden dava açabilirler. Düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması ve bu düzenlemeye dayalı işlemin iptaline engel olmaz” hükmü yer almaktadır.

İmar planlarına karşı dava açma sürelerine genel bir bakış yaptığımızda aşağıda belirtilen şekillerde iptal davası açılabilir.

1. Öncelikle askı süresi tamamlanmadan imar planlarına karşı iptal davası açılması mümkün değildir. İmar planları, askı süresi tamamlanmadığı sürece henüz kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem niteliğine dönüşmemektedir. İmar planlarının askıya çıkarılmadan uygulamaya konulması söz konusu olur ise tek tek uygulama işlemlerine karşı süresi içinde iptal davası açılması gerekir.

2. Askı süresi içinde imar planına itiraz edilir, son ilan gününden itibaren 60 gün içinde cevap verilmezse itiraz reddedilmiş sayılır Bu şekilde reddedilmiş sayıldıktan sonra da 60 gün içinde dava açılır.

3. Eğer askıda iken yapılan itiraza ret cevabı gelmiş yani son ilan gününden itibaren 60 gün içinde bir ret cevabı gelmişse ise bu tarihten itibaren (ret kararının tebliği tarihinden itibaren) 60 gün içinde dava açılır.

4. İmar planına askıda iken itiraz edilmemişse askı süresinin bitim tarihinden itibaren 60 gün içinde iptal davası açılabilir.

5. İmar planına yukarıda belirtilen sürelerde dava açılmaması halinde imar planının uygulama işlemleri olan inşaat ruhsatı, imar durumu, parselasyon, terk, izaleyi şüyu, kamulaştırma gibi uygulayıcı işlemlere süresi içinde dava açılırken dayanak olan imar planına (üst planlar dahil) karşı da iptal davası açılabilir.

Bu sayılanların dışında “imar planının yeni öğrenilmiş olduğundan bahisle” imar planına karşı açılan iptal davaları süre aşımı yönünden reddedilecektir.


Fatih halkı, Mülkiyet Hakkına Sahip Çık!

Fatih İlçesinin 1/1000'lik İmar Planları Askıya Çıktı. Sizin Mülkünüzün Durumu Nedir?
.Fatih İlçesi, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 11 Red ve 22 Kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 
Fatih Belediye Meclisi 09/05/2012 tarih ve 2012/44 karar numarasıyla kabul edilen koruma amaçlı imar planları ve plan notları İst.IV Numaralı K.V.K Bölge Kurulu’nun 25.07.2012 gün ve 788 sayılı kararı, İst.I Numaralı Yenileme Alanları K.V.K Bölge Kurulu’nun 19.09.2012 gün ve 277 sayılı Kurul Kararı ve İst. II Numaralı Yenileme Alanları K.V.K. Bölge Kurulu’nun 02.10.2012 gün ve 81 sayılı Kurul Kararı ile uygun bulunmuş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04.10.2012 tarihinde onaylanmıştır.

Fatih İlçesi, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan ve plan notları Fatih İlçesine Ait 65 Adet Plan Paftası 15.10.2012 tarihinde 30 gün süre ile Fatih Belediye Binası C Blok Zemin Kat’ ta Askıya asılmıştır. 
Mülkiyet hakkınızın etkilenip etkilenmediğinin tespiti için ilgili bizzat Fatih Belediye Başkanlığının Akşemsettin Mahallesi (Hocaüveyz Mevkii) Adnan Menderes Vatan Bulvarı No:54 Fatih Belediye Binası C Blok Zemin Kat Fatih – İstanbul adresinde görebilecekleri gibi, Fatih belediyesi resmi internet sitesinden de öğrenebilirler.

//gis.fatih.bel.tr/imarplani/default.aspx

Dikkat! Planları dikkatlice inceleyiniz. Mülkünüz yeşil alan, belediye tesisler alanı, park vb. şekilde değişikliğe uğramış olabileceği gibi, mevcut yapısına müdahale edilmek suretiyle küçültülmüş de olabilir.

5366 sayılı koruma kanunu ve 6306 sayılı Afet kanunu gereği binanızın "Deprem rizki" nedeniyle yıkım kararı olabilir, Yeniden yapılanmada "Ada" bazlı tespitler yoğunluktadır.

Ada bazında yapılacak yenilemeler "Belediye eliyle" planıp+üçüncü kişilere ihale edilme nedeniyle mağdur olabilirsiniz. 

Aşağıda gördüğünüz örnekte olduğu gibi silik çizgiler mülkünüzün şimdiki durumunu, kalın çizgiler ise 1/1000’lik yeni plana göre olması gereken durumunu göstermektedir. 

Tehlikenin farkında mısınız? 

İtiraz hakkınız bulunmaktadır. 

Otuz gün dolmadan bir hukukçuya başvurarak itirazınızı yazılı olarak yapabilirsiniz.
Örnek olarak verdiğimiz ekteki dilekçenin gerekli yerlerini doldurup, gerekli değişiklikleri yaparak 14 Kasım 2012 tarihi mesai bitimine kadar Fatih Belediyesi İmar müdürlüğüne vermeniz gerekmektedir.
İtiraz edilmeyen imar revizyonları kesinlik kazanmış olmaktadır.

MÜRACAATTA TAPU FOTOKOPİSİ VE DİLEKÇE YETERLİ OLMAKTADIR

ÖRNEK DİLEKÇE 


T.C. 
FATİH BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne

 


Konu: 1/1000’lik İmar Planlarının Revizyonu Talebi Hk.                                       …./…../ 2012

 

……………………………….Mahallesi,………………….………..Cadde/Sokak, ………. Numaralı yerin sahibiyim.
15.10.2012 Tarihinde Fatih belediyesi Başkanlığı C Blok salonlarında askıya asılmış olan, Tarihi yarımada, Fatih İlçesi Koruma Amaçlı 1/10000’lik İmar planlarında bana ait olan   ……....Ada,….…...Parselin korunmadığını gördüm.    
Yapılmak istenen değişikliğin “Koruma amaçlı olmadığı”, Tapu hakkımın korunmadığı, 5366 sayılı koruma yasası, 6306 Sayılı Afet yasası gereği Bana ait parsel üzerindeki binamın kendimiz tarafından, “Gerekiyorsa”  Güçlendirme/Yenileme hakkımın korunmasını talep etmekteyim.

Adı, Soyadı:……………………………….
T.C. Kimlik No:……………………………
Tel:...........................................................
Adres:………………………………………                                                                       İmza

 Haber://www.fatihhaber.com/imaritiraz-son.htm

SİVİL HABER

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner309

banner225

banner209